Hội ND thành phố Cần Thơ: Kết quả 5 năm phối hợp thực hiện công tác giám sát.
10:06 - 25/03/2020
Thực hiện Chương trình phối hợp của Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ND thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hằng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đều ban hành các kế hoạch thực hiện Quyết định 81của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh đó Hội còn phối hợp và chỉ đạo Hội ND các cấp phối hợp các ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Đầu năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã phối hợp triển khai tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật hòa giải ở cơ sở; phối hợp triển khai, thực hiện kế hoạch số  về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015; kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016; kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực Quy ước năm 2017; kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2018;


 Sở Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch về phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở, Hội Nông dân là thành viên. Ngoài ra Hội ND các cấp còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nông dân nâng cao nhận thức chính sách pháp luật về khiếu nại, tổ cáo, tạo điều kiện cho nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần bảo đảm việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, qua đó từng bước khắc phục tình trạnh khiếu kiện vượt cấp, không đúng thẩm quyền.Năm năm qua, Hội đã triển khai, tuyên truyền 4.787 cuộc trong cán bộ và hội viên với 114.786 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, tuyên truyền nội bộ  1.253 cuộc với 15.036 lượt cán bộ, hội viên. Phát 9.980 cuốn sổ tay pháp luật, 800.450 tờ gấp pháp luật, phối với Báo Cần Thơ xây dựng chuyên trang Hội ND 37.200 tờ báo, Hội Nông dân thành phố phát hành 20.000 bản tin đến Chi, cơ sở Hội. Ngoài ra các cấp Hội còn phối hợp Đài Truyền thanh quận, huyện và các xã, phường, thị trấn được 328 chuyên mục với trên 35.000 bài tin.Từ đó, góp phần đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố./.
Minh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp