Hội ND Quảng Trị: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020
09:54 - 25/03/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền triển khai trong các cấp Hội.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội ND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Hội ND 5 huyện và 5 cơ sở Hội; cuối năm thực hiện kiểm tra tại 9 huyện và 9 cơ sở Hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND VN, Điều lệ Hội và các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân năm 2020; việc triển khai thực hiện 03 Nghị quyết về xây dựng Hội vững mạnh; Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; các nguồn vốn vay, hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế; hoạt động của các cấp Hội tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc thực hiện Quyết định 81 trong phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Hội ND tỉnh chủ trì, phối hợp giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 về nội dung tích tụ, thuê quyền sử dụng đất trồng cây hằng năm; liên kết, hợp tác tổ chức sản xuất nông nghiệp; thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Các cấp Hội trong tỉnh tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước do cấp ủy, chính quyền cùng cấp yêu cầu...

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chuẩn bị nội dung kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời, đúng quy định.
Quốc Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp