52.000 cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội được tập huấn kỹ năng giám sát và phản biện xã hội
16:14 - 13/01/2020
(KNTC)- Các cấp Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
Công tác giám sát  được các cấp Hội chủ động phối hợp tổ chức thường xuyên

Các cấp Hội đã tham mưu biên soạn, phát hành Sổ tay Hỏi - Đáp hoạt động giám sát và phản biện xã hội về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp”, phát hành đến các cấp Hội ở địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ Hội, hội viên, nông dân tham gia thực hiện; tổ chức 16 lớp tập huấn cho gần 1.500 cán bộ Hội về kỹ năng nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội; phương pháp giám sát vật tư nông nghiệp.


Đồng thời, tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo Nghị quyết, Quy định của Đảng tại Thành phố Đà Nẵng.

 
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức 578 lớp tập huấn cho 52.020  cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội về kỹ năng giám sát và giám sát việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp. Các cấp Hội ở địa phương đã phối hợp tổ chức 782 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

 
Qua giám sát đã phát hiện 1.367 dấu hiệu vi phạm của các cơ sở kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp. Các cấp Hội ở địa phương đã  tổ chức 597 đoàn giám sát (do Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện chủ trì); tham gia 646 đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường…; nghiên cứu, xem xét các văn bản, báo cáo về thực trạng tình hình quản lý đất nông, lâm nghiệp của các cơ quan chức năng ở địa phương; tiếp thu phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân.

 
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức phản biện dự thảo một số chủ trương, chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

 
Cụ thể, các cấp Hội đã tham gia góp ý 11.238 ý kiến vào các dự thảo văn bản chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, khó khăn bức xúc của nông dân và tham gia với Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức đối thoại theo định kỳ mỗi năm một lần giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã hướng dẫn Hội Nông dân các cấp thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ Hội theo Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã hướng dẫn Hội Nông dân các cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân liên quan đến cán bộ, hội viên thuộc thẩm quyền của Hội.


Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra đã tiếp nhận11 đơn thư phản ánh, khiếu nại tố cáo. Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành văn bản chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Nghệ An giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên. Sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang và Nghệ An đã chỉ đạo và trực tiếp, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên.


Sau khi các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội được ban hành, các cấp Hội trong cả nước đã tập trung triển khai thực hiện, xây dựng Đề án lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp, hướng dẫn quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiến hành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp. Đến ngày 12/12/2019, cả nước có 53/63Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã lập Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh.
 

Trong đó có 27 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% việc lập Ủy ban Kiểm tra ở cả 3 cấp. Còn 10 tỉnh, thành phố chưa lập Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh là: Hải Phòng, Nam Định, Kon Tum, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu.
 

Có 57/63 tỉnh, thành phố đã lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện và xã. Trong đó, có 544 đơn vị cấp huyện và 8.306 đơn vị cấp xã đã lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện và cấp cơ sở. Còn 6 tỉnh, thành phố chưa lập Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cấp xã là: Hải Phòng, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Còn một số đơn vị cấp huyện và cấp xã đang trong quá trình lập Ủy ban Kiểm tra hoặc chưa lập Ủy ban Kiểm tra.
 
 
Qua việc theo dõi và tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành Hội năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ về vai trò của công tác kiểm tra được nâng lên, các cuộc kiểm tra được tổ chức thường xuyên, đặc biệt hướng về cơ sở; nội dung, hình thức kiểm tra đã thực sự bám sát yêu cầu và coi trọng chất lượng, bên cạnh kiểm tra thường xuyên còn chú trọng kiểm tra chuyên đề, giám sát chuyên đề, từ đó đã góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân.
 

Trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Trung ương Hội, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các huyện và cơ sở Hội thực hiện. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019. Theo báo cáo năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 53.883 cuộc, trong đó cấp tỉnh thực hiện 1.630 cuộc; cấp huyện kiểm tra 10.599 cuộc; cấp cơ sở 41.654 cuộc.

 
Qua kiểm tra, nhìn chung các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, các cấp Hội đã đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội được sát thực hơn, phát hiện nhiều nhân tố và điển hình mới, nhiều việc làm hay của cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời phát hiện những hạn chế, yếu kém từ đó giúp các cấp Hội khắc phục những thiếu sót trong việc thực hiện quy định của Điều lệ Hội, triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội giúp cho Ban Thường vụ Hội các cấp kịp thời bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Hội.

Hải Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp