Bắc Giang: Tăng cường giám sát sản xuất, kinh doanh thực phẩm
11:31 - 25/12/2019
(KNTC)- Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Sở Y tế tỉnh ban hành kế hoạch, đề cương báo cáo, thông báo nội dung giám sát và thành lập 02 đoàn giám sát  tại 04 huyện, thành phố: Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, thành phố Bắc Giang; khảo sát trực tiếp tại 16 hộ và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Đồng chí Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) của UBND huyện Tân Yên và UBND các xã: Cao Thượng, Phúc Sơn.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo bộ phân chuyên môn rà soát, tập hợp các văn bản luật, văn bản hướng dẫn triển khai của tỉnh liên quan đến nội dung giám sát; đề nghị các đơn vị được giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát. Trưởng các đoàn giám sát tổ chức họp, thống nhất phân công nhiệm vụ từng thành viên trong đoàn giám sát. Trên cơ sở đó, đơn vị được giám sát đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát bảo đảm thời gian, chất lượng.

        
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai công tác an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cụ thể, Huyện Lạng Giang đã ban hành 08 Quyết định, 06 kế hoạch và 12 công văn chỉ đạo; huyện Yên Dũng, Tân Yên ban hành 28 văn bản ( công văn, thông báo, quyết định, kế hoạch); Thành phố Bắc Giang ban hành 30 văn bản chỉ đạo ATTP; 08 xã, phường, thị trấn giám sát ban hành 35 Quyết định, 39 kế hoạch và 16 công văn các loại....
 

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm ở tuyến huyện (Phòng Y tế), tuyến xã (Trạm Y tế) đã chủ động, tích cực tham mưu chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường. Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã cơ bản được thành lập theo đúng quy định, đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban, xây dựng và duy trì hoạt động theo quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các phòng chức năng: y tế, kinh tế hạ tầng, nông nghiệp cấp huyện đã bố trí cán bộ thực hiện công tác an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quy định. UBND cấp xã bố trí cán bộ phụ trách trên các lĩnh vực công thương, y tế, nông nghiệp để thực hiện nhiệm vụ tham mưu với UBND trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

 
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm thường xuyên được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt qua hệ thống loa truyền thanh của cấp xã, phường, thị trấn, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

 
Cụ thể, tại 04 đơn vị giám sát từ năm 2018 đến nay đã đưa gần 200 tin bài, ảnh phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến kiến thức cho cán bộ ban chỉ đạo và mạng lưới ATTP được 89 cuộc/4562 người; phổ biến kiến thức cho chủ cơ sở, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm 106 cuộc/ 5867 người; tuyên truyền cho người tiêu dùng 165 cuộc với gần 1700 người.... Đơn vị làm tốt như: Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng.
 

Tại 04 đơn vị giám sát thấy hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm thực phẩm, xét nghiệm nhanh đã được quan tâm đầu tư, đội ngũ cán bộ  làm công tác chuyên ngành được chú trọng đào tạo, góp phần cho việc đảm bảo ATTP trên địa bàn. Cụ thể, 4 đơn vị giám sát đã tổ chức 773 lớp tập huấn nghiệp vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt người tham dự; hỗ trợ kinh phí hàng trăm triệu đồng công tác quản lý nhà nước về ATTP, điển hình như Thành phố Bắc Giang, Yên Dũng.

 
Chính quyền cấp huyện, cấp xã đã quan tâm công tác nâng cao chất lượng bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm theo lĩnh vực chuyên môn quản lý của các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xác nhận kiến thức, tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 
Cụ thể, TP Bắc Giang đã kiểm tra 3.258 lượt cơ sở, nhắc nhở 1.751 lượt cơ sở, xử phạt 68 cơ sở với số tiền phạt 70,55 triệu đồng; Tân Yên kiểm tra 4.309 lượt cơ sở, nhắc nhở 2.317 lượt cơ sở, xử phạt 61 cơ sở với số tiền phạt 121,035 triệu đồng; Lạng Giang kiểm tra 2.645 lượt cơ sở, nhắc nhở 1.246 lượt cơ sở, xử phạt 71 cơ sở với số tiền phạt 158,375 triệu đồng; Yên Dũng kiểm tra 9.200 lượt cơ sở, nhắc nhở 760 lượt cơ sở, xử phạt 23 cơ sở với số tiền 44,65 triệu đồng.


Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ATTP ở tuyến huyện, tuyến xã còn mỏng, hầu hết là kiêm nhiệm, kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm còn hạn chế nhất là ngành nông nghiệp và công thương. Việc đầu tư cho công tác an toàn thực phẩm đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra nhiều lúc chưa hiệu quả chỉ mới dừng lại ở mức nhắc nhở, chưa xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

 
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về ATTP quá nhiều chưa đồng bộ ở các ngành, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện và theo dõi.

 
Đa số các cơ sở thực phẩm có quy mô nhỏ, lẻ, sản xuất thủ công, tự phát, quy mô hộ gia đình, sản xuất mùa vụ, kinh doanh tự phát nên rất khó khăn trong quá trình quản lý.
 

Ý thức chấp hành quy định pháp luật về ATTP của người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm còn hạn chế nên ảnh hưởng chất lượng công tác quản lý nhà nước về ATTP.

Long Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp