Bình Định: Các cấp Hội tổ chức được gần 4.000 cuộc kiểm tra
15:55 - 06/12/2019
(KNTC)- Có 11/11 huyện, thị, thành Hội và 151/151 cơ sở Hội đã ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và kế hoạch kiểm tra của các Ban Chỉ đạo cùng cấp.
Hội Nông dân tổ chức tập huấn về công tác giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp
Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Hội năm 2019; ban hành Kế hoạch hoạch kiểm tra, giám sát Quỹ HTND năm 2019; tham mưu cho các Ban Chỉ đạo của tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019: Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673-QĐ/TTg, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW; Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh thực hiện quy trình thành lập Ủy ban Kiểm tra cùng cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

 
Có 11/11 huyện, thị, thành Hội và 151/151 cơ sở Hội đã ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và kế hoạch kiểm tra của các Ban Chỉ đạo cùng cấp.
 

Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức được 3.939 cuộc kiểm tra (cấp tỉnh 77 cuộc, huyện và cơ sở 3.862 cuộc).

 
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội, thực hiện các chỉ tiêu thi đua, việc sử dụng hội phí, hoạt động Quỹ HTND và các nguồn vốn vay ủy thác do Hội quản lý; việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,... Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả phổ biến, nhân rộng, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

 
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDTW ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội trong tỉnh đều xây dựng Đề án và thực hiện quy trình nhân sự Ủy ban kiểm tra của cấp mình.


Đến nay, có 11/11 huyện, thị, thành Hội và 151/151 cơ sở Hội trong tỉnh đã hoàn thành xong việc thành lập Ủy ban Kiểm tra cùng cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 đảm bảo theo quy định Điều lệ Hội và Hội cấp trên chuẩn y công nhận. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 đồng chí: đồng chí Phó Chủ tịch HND tỉnh, phụ trách Ban Xây dựng hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
 

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (Quyết định số 74-QĐ/HNDT ngày 27/02/2019); tổ chức tập huấn cho 191 cán bộ Hội cấp huyện, Chi hội trưởng và hội viên nông dân nòng cốt về kỹ năng giám sát của Hội và giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, vật tư nông nghiệp; xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2019, tổ chức giám sát 03 đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp (tại UBND cấp huyện).

 
Phối hợp với Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho 240 cán bộ chi, tổ Hội, hội viên nông dân; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tham gia giám sát việc cho vay các hộ nghèo có đúng đối tượng không tại các huyện, thị, thành phố; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia giám sát tình hình, kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019; tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018.
 

Các huyện, thị, thành Hội đều xây dựng Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2019. Đã tổ chức giám sát 144 cuộc, trong đó có 02 đơn vị đã trực tiếp tổ chức giám sát đối với hợp tác xã nông nghiệp và hộ cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (đơn vị An Nhơn, Quy Nhơn).


Các đơn vị còn lại đã tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW gắn với kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân và nguồn vốn vay ủy thác do Hội quản lý.

Ngọc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp