Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm qua công tác giám sát
17:10 - 19/11/2019
(KNTC)- Hội ND tỉnh Bắc Giang mới thành lập Đoàn giám sát tại 04 huyện, thành phố: Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, thành phố Bắc Giang; 08 cơ sở gồm: xã Tư Mại, xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng); xã Quang Thịnh, thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang); xã Phúc Sơn, xã Cao Thượng (huyện Tân Yên); phường Đa Mai và phường Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang); khảo sát trực tiếp tại 16 hộ và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
Để nâng cao ý thức người dân trong sản xuất sản phẩm sạch, các cấp Hội đã tập huấn cho hội viên, nông dân phương thức sản xuất hữu cơ


Công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm được các địa phương chú trọng. Cụ thể, tại 04 đơn vị giám sát từ năm 2018 đến nay đã đưa gần 200 tin bài, ảnh phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến kiến thức cho cán bộ ban chỉ đạo và mạng lưới ATTP được 89 cuộc/4562 người; phổ biến kiến thức cho chủ cơ sở, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm 106 cuộc/ 5867 người; tuyên truyền cho người tiêu dùng 165 cuộc với gần 1700 người.... Đơn vị làm tốt như: Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng.

 
Tại 04 đơn vị giám sát cho thấy hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm thực phẩm, xét nghiệm nhanh đã được quan tâm đầu tư, đội ngũ cán bộ  làm công tác chuyên ngành được chú trọng đào tạo, góp phần cho việc đảm bảo ATTP trên địa bàn.
 

Cụ thể, 4 đơn vị giám sát đã tổ chức 773 lớp tập huấn nghiệp vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt người tham dự; hỗ trợ kinh phí hàng trăm triệu đồng công tác quản lý nhà nước về ATTP, điển hình như Thành phố Bắc Giang, Yên Dũng.
 

UBND cấp huyện, cấp xã đã quan tâm công tác nâng cao chất lượng bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm theo lĩnh vực chuyên môn quản lý của các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và PTNT.

 
Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xác nhận kiến thức, tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Việc quản lý ATTP đối với các cơ sở không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được thực hiện đúng theo quy định.
 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu thực phẩm tại các đơn vị giám sát được tiến hành thường xuyên. Qua công tác thanh, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, xử phạt hành chính đối với các cơ sở thực phẩm có hành vi vi phạm về ATTP, vì vậy, nhiều sự kiện lớn diễn ra tại địa phương trong thời gian qua đều an toàn.

 
Thành phố Bắc Giang đã kiểm tra 3.258 lượt cơ sở, nhắc nhở 1.751 lượt cơ sở, xử phạt 68 cơ sở với số tiền phạt 70,55 triệu đồng; Tân Yên kiểm tra 4.309 lượt cơ sở, nhắc nhở 2.317 lượt cơ sở, xử phạt 61 cơ sở với số tiền phạt 121,035 triệu đồng; Lạng Giang kiểm tra 2.645 lượt cơ sở, nhắc nhở 1.246 lượt cơ sở, xử phạt 71 cơ sở với số tiền phạt 158,375 triệu đồng; Yên Dũng kiểm tra 9.200 lượt cơ sở, nhắc nhở 760 lượt cơ sở, xử phạt 23 cơ sở với số tiền 44,65 triệu đồng.

 
Tính đến ngày 30/6/2019, tại huyện Lạng Giang: Cấp xã quản lý 1.115 cơ sở kinh doanh, chế biến  trong đó đã thực hiện ký cam kết được 509 cơ sở; tuyến huyện quản lý 440 cơ sở; 12.346 hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.


Huyện Tân Yên:  Huyện quản lý 501 cơ sở; xã, thị trấn quản lý 1.700 cơ sở; ngành Y tế cấp Giấy chứng nhận cho 102/102 cơ sở, ngành Công thương cấp được 38/73 Giấy chứng nhận, ngành Nông nghiệp cấp được 29/37 giấy chứng nhận và ký cam kết 606/723 cơ sở.
 

Huyện Yên Dũng: Huyện quản lý 373 cơ sở, xã quản lý 1.366 cơ sở; ngành y tế quản lý 492 cơ sở, đã ký cam kết và cấp Giấy chứng nhận ATTP 492 cơ sở; ngành nông nghiệp huyện quản lý 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 26, ký cam kết 54 trang trại và 15 Hợp tác xã.
 

Thành phố  Bắc Giang: Quản lý 2.291, ngành Y tế quản lý 762 cơ sở  sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận bảo đảm ATTP, 138/146 cơ sở kinh doanh dịch thức ăn đường phố đã ký cam kết; ngành Nông nghiệp quản lý 947 cơ sở, cấp 24 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cấp 37 giấy xác nhận kiến thức ATTP; ngành Công thương quản lý 528 cơ sở, cấp 335 Giấy xác nhận kiến thức, 8 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, 60 cơ sở ký cam kết về ATTP.
 
 
Bên cạnh những mặt làm được, công tác quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực ngành công thương, nông nghiệp ở tuyến xã tại các đơn vị được giám sát còn hạn chế.
 

Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp huyện hoạt động chưa thường xuyên, việc đánh giá phân loại cơ sở hàng năm còn hình thức, một số cơ sở tuyến xã chưa nắm rõ tiêu chí đánh giá xếp loại cơ sở thực phẩm nhất là ngành nông nghiệp, công thương. Công tác chỉ đạo của một số UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo đảm ATTP chưa chủ động, nhận thức của một số cán bộ về công tác bảo đảm ATTP còn hạn chế.

 
Tiến độ cấp giấy chứng nhận ATTP đối với các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Công thương, Nông nghiệp còn chậm (thành phố Bắc Giang, Tân Yên). Chưa thống kê, phân loại các cơ sở và các hộ kinh doanh thuộc ngành nông nghiệp  phải ký cam kết bảo đảm ATTP (Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và TP Bắc Giang).


Việc phối hợp tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn còn chậm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, hiệu quả chưa cao.

 
Một số cơ sở sản xuất và một bộ phận người dân sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, đa số là sản xuất, chế biến thủ công, theo hình thức gia đình nên việc đầu tư trang thiết bị, xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất, chế biến an toàn, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến còn hạn chế. Một bộ phận người dân và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa có ý thức chấp hành pháp luật về ATTP…

 
Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát để chính quyền, người dân thực hiện tốt hơn nữa các quy định của Nhà nước.
 

Ngọc Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp