Các cấp Hội đóng góp trên 1 ngàn ý kiến vào các văn bản liên quan đến cơ chế chính sách của địa phương
15:49 - 25/09/2019
(KNTC)- Đó là con số được thực hiện trong 6 tháng đâầu năm 2019. Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Hội nông dân các cấp


Cụ thể, Trung ương Hội tổ chức 04 lớp tập huấn tại các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Nam Định và Ninh Thuận  cho gần 500 cán bộ, học viên về kỹ năng nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội; phương pháp giám sát vật tư nông nghiệp.

 
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức  267 lớp tập huấn cho 20.560 cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội về kỹ năng giám sát và giám sát việc thực hiện pháp luật về VTNN.

 
Hiện nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, nhiều hộ nông dân phải chuyển đổi nghề, tái định cư sinh sống tại nơi khác trong khi đó chế độ đền bù thiệt hại về thu hồi đất, chính sách hỗ trợ sau thu hồi chưa được thỏa đáng dẫn đến tình trạng bức xúc trong đời sống hội viên, nông dân.

 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giám sát về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp cũng như  chế độ, chính sách quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân.
 

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ HND các tỉnh, thành phố đã chú trọng giám sát về chế độ đền bù thiệt hại về thu hồi đất, chính sách hỗ trợ sau thu hồi, tiêu biểu như:  HND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các ngành tổ chức giám sát tại huyện Quỳnh Lưu và huyện Con Cuông về chế độ chính sách hỗ trợ tái định cư cho người dân.
 

 Cà Mau đã giám sát 2 cuộc về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

 
Hội Nông dân Hà Tĩnh đã tổ chức được 13 cuộc giám sát chuyên đề với 5 nội dung tại 26 đơn vị huyện, xã trong đó thực hiện giám sát theo chuyên đề về sử dụng đất nông nghiệp, hỗ trợ tái định cư và cơ chế chính sách xây dựng các mô hình kinh tế địa phương.

 
Bên cạnh đó, Hội Nông dân các tỉnh còn tăng cường giám sát vai trò quản lý của UBND cấp huyện và cơ sở trong việc kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng các loại vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng trên địa bàn.

 
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giám sát và phối hợp tổ chức các đoàn giám sát liên ngành giám sát tại địa bàn một số huyện, xã về việc thực hiện một số chính sách, pháp luật triển khai trên địa bàn nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nông dân, trọng tâm là: Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh VTNN.

 
Sáu tháng đầu năm 2019, Trung ương Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Đảng và Nhà nước. Nhiều ý kiến phản biện có chất lượng cao  được các ngành đánh giá và ghi nhận.
 

 Trong đó có tham gia góp ý dự thảo Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.  Tham gia góp ý dự thảo của Bộ Tư pháp về Kế hoạch 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
Sáu tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. . .
 

Đồng thời tham gia phản biện, góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, đề án của UBND, trong đó tham gia góp ý vào Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã,phường, thị trấn; Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ HND Việt Nam khóa VII; Dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của HND Việt Nam....Kết quả  đã tham gia góp ý 1.138 ý kiến vào các văn bản liên quan đến cơ chế chính sách của địa phương.

 
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương triển khai các hoạt động có tính chất phản biện xã hội theo quy định như: Tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia ý kiến vào một số nội dung công việc của địa phương trước khi chính quyền quyết định, đó là dự thảo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới...

 
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và CTPH giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực VTNN của Hội Nông dân một số địa phương còn hạn chế như:  Công tác giám sát của tổ chức Hội ở một số nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chưa động viên và phát huy được vai trò giám sát của nhân dân và cộng đồng dân cư; công tác phản biện xã hội của tổ chức Hội ở một số nơi thiếu chủ động, chủ yếu tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản khi được các cơ quan Trung ương đề nghị, chưa có nhiều phản biện đối với các văn bản dự thảo của các ngành cùng cấp; việc tổ chức góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số cơ sở Hội thiếu kịp thời, chưa tham gia nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

 
Thời gian tới,  các cấp Hội tiếp giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

 
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ngành Nông nghiệp và PTNT và ngành Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp, Trọng tâm là: chất lượng phân bón, chất cấm trong chăn nuôi, bảo vệ thực vật; điều kiện buôn bán VTNN, hoàn thành Kế hoạch năm 2019 của Ban Chỉ đạo CTPH đề ra.
 

Tổ chức phản biện xã hội về nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. 
Tuấn Tú
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp