Nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội
15:49 - 25/09/2019
(KNTC)- Trên cơ sở Chương trình toàn khóa và Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của Hội, giao các ban chuyên môn triển khai thực hiện, chỉ đạo hệ thống Hội Nông dân các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. 
Nhờ sự phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát của HND xã Quang Sơn (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) mà công trình nhà văn hóa ở thôn dân cư được xây dựng đúng thiết kế, đúng tiến độ. Ảnh Dương Hà, Báo Vĩnh Phúc

Hàng năm, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Các tỉnh, thành Hội căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

 
Trong năm 2016-2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội thành lập 7 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân tại 13 tỉnh, thành Hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện, chấp hành Điều lệ Hội, Nghị quyết của các cấp Hội, các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; việc tổ chức thực hiện Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Đề án số 24-DA/HNDTWW ngày 23/6/2016 về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 2/11/2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Qua kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân tại các địa phương; phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân, từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

 
Các Ban, đơn vị của Trung ương Hội, theo chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra.
 

Đã tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp trong việc thực hiện thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ  “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Việc tổ chức đi kiểm tra tại các địa phương được gắn với tuyên truyền, tư vấn pháp luật; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Giám sát công tác thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình; kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân…
 

 Tại các địa phương, công tác kiểm tra của các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ về vai trò của công tác kiểm tra được nâng lên, các cuộc kiểm tra được tổ chức thường xuyên, đặc biệt hướng về cơ sở; nội dung, hình thức kiểm tra đã thực sự bám sát yêu cầu và coi trọng chất lượng, từ đó đã góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân.
 

Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đều bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội các cấp. Trong năm 2016 và 2017, các cấp Hội đã tổ chức được tổng số 119.212 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó cấp tỉnh 5.156 cuộc; cấp huyện 21.081 cuộc; cấp cơ sở 92.975 cuộc.

 
Qua kiểm tra, nhìn chung các cấp Hội đã đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội được sát thực hơn, phát hiện nhiều nhân tố và điển hình mới, nhiều việc làm hay của cán bộ, hội viên, nông dân.

 
Đồng thời phát hiện những hạn chế, yếu kém từ đó giúp các đơn vị khắc phục những thiếu sót trong quản lý hội viên, hệ thống sổ sách, quản lý tài chính Hội cũng như việc thực hiện một số quy định của Điều lệ Hội. Từ đó giúp Ban Thường vụ Hội các cấp kịp thời bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Khánh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp