Hội ND Sơn La: Tăng cường hoạt động phản biện xã hội
16:07 - 15/07/2019

(KNTC) –  Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm đối với công tác giám sát và phản biện xã hội tại địa phương. 


Hội ND các huyện, thành phố tập trung tổ chức phản biện thông qua các hội nghị góp ý (Ảnh minh họa)

 

Năm năm qua, Hội ND tỉnh đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các dự thảo như: Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; dự thảo Đề án xây dựng mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp của TƯ Hội NDVN; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tham gia ý kiến sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật hợp tác xã, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) năm 2003 với một số thay đổi có lợi cho hội viên, nông dân.
 

Hội ND tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh lấy ý kiến tham gia phản biện xã hội vào dự thảo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh Sơn La; kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; quy định một số nội dung về lãnh đạo công tác quy hoạch; quản lý tài chính - ngân sách; quản lý đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.
 

Qua kết quả tiếp thu, phản hồi ý kiến của cơ quan có dự thảo văn bản được phản biện xã hội, các ý kiến tham gia của Hội đều được các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp.
 

Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thành phố đã tổ chức phản biện thông qua các hội nghị góp ý của hàng ngàn lượt hội viên, nông dân vào dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.
 

Hội ND các huyện, thành phố phối hợp với MTTQ huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 30 cuộc phản biện xã hội vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện, thành phố liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân như: Quy định chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ ủy ban mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn và ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 

Những ý kiến góp ý, phản biện của MTTQ và các đoàn thể đã tác động quan trọng đến quá trình tiếp thu, điều chỉnh các nội dung đề án và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các chương trình, dự án khi nhà nước thu hồi đất tại địa phương.
 

Trên kết quả tiếp thu, phản hồi ý kiến của cơ quan có dự thảo văn bản được phản biện xã hội, Thường trực huyện ủy, HĐND và UBND tiếp thu và giải đáp những ý kiến phản biện tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

Ban Thường vụ Hội ND các xã, phường, thị trấn luôn tích cực, chủ động trong việc tham gia ý kiến vào các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của hội viên, nông dân, các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trước khi HĐND, UBND cùng cấp ban hành.
 

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội ND xã, phường, thị trấn đã tham gia 181 cuộc phản biện các văn bản trình kỳ họp HĐND cùng cấp theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.
 

Qua 05 năm thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung chỉ đạo quán triệt công tác giám sát đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.


Thời gian tới, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung quy chế, quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền về các điển hình tốt, sáng tạo trong việc thực hiện quy chế, quy định của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện định kỳ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội; phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại theo định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân; thường xuyên báo cáo kịp thời kết quả giám sát và phản biện xã hội cho cấp ủy Đảng, chính quyền; theo dõi, giám sát việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các đơn vị được giám sát.


Nhất Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp