Hội ND Thanh Hóa: Phối hợp thực hiện 609 cuộc giám sát
17:23 - 27/02/2023
(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội phối hợp thực hiện 609 cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh thực hiện 33 cuộc, cấp huyện 139 cuộc và cấp xã 437 cuộc.


Nội dung giám sát tập trung vào: Việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách đền bù khi thu hồi đất của nông dân; chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; thực hiện các chính sách của Nhà nước, của tỉnh, của địa phương hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, an sinh xã hội...

Hội ND tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh và các sở, ngành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 tại UBND các huyện: Bá Thước, Lang Chánh và Triệu Sơn; giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tại huyện Hậu Lộc và thành phố Sầm Sơn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thực hiện nghiên cứu, xem xét nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp, các ban, ngành liên quan về phân bổ ngân sách; việc thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, các chính sách về an sinh xã hội; tham gia phản biện đối với các dự thảo về cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh để đề xuất, kiến nghị 1.369 lượt văn bản với cấp ủy, chính quyền các cấp để bổ sung, chỉnh sửa trước khi ban hành.

Hội phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị và các đơn vị liên quan tham gia đóng góp 1.008 ý kiến, gửi 501 văn bản góp ý về các cơ chế, chính sách, các quy định của chính quyền các cấp.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã tham gia Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân năm 2022 tại tỉnh Sơn La; tham mưu cho UBND tỉnh tham gia đối thoại trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa với 70 đại biểu, trong đó có hội viên, nông dân tham dự. Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức 264 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên, nông dân.

Qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Hội ND các cấp đã kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước trên địa bàn; đoàn giám sát đã báo cáo và đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, các ngành chức năng có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp