Hội ND huyện Đồng Văn (Hà Giang): Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân.
12:00 - 29/11/2022
(KNTC) Năm 2022, Hội ND huyện chủ động ký kết các chương trình phối hợp với các phòng, ban của UBND huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.


Hội đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ về phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân. Năm 2022 tỉnh Hội không nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại của cán bộ, hội viên đến với tổ chức Hội, Hội đã tổ chức tiếp công dân đuợc 36 buổi.

 
Ban Thường vụ Hội ND huyện đã tổ chức tuyên truyền các Bộ luật đến với 100% hội viên, nông dân cụ thể như:  Bộ Luật lao động, Luật khiếu nại, Luật tố cáo... Kết quả, Hội ND huyện đã tổ chức tuyên truyền 19 cuộc với 5.980 lượt người tham gia. Trong đó, cấp huyện tuyên truyền được 6 cuộc với 1.875 lượt người tham gia; cấp xã tuyên truyền được 13 cuộc với 4.105 lưọt người tham gia.

  
Bên cạnh đó, Hội ND huyện còn tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh 34/2007/PL-ƯBTVQH11, về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 33-CT/TƯ, ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tỉnh Hà Giang"; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 405/CT-UBND, ngày 17/3/2016 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Kết quả, tuyên truyền được 15 cuộc với 2.498 lượt người tham gia, trong đó, cấp huyện đã tổ chức 05 cuộc với 987 lượt người tham gia; cấp xã tuyên truyền được 10 cuộc với 1.511 lượt người tham gia; tham gia xây dụng Quy ước, hương ước thôn bản được 225 cuộc/225.


Được sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Đồng Văn đã đạt được kết quan quan trọng, hội viên, nông dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của  Đảng, pháp luật của Nhà nước, trên địa bàn tỉnh không còn xảy ra tình trạng tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống, không còn tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài gây mất an ninh trật tự địa phương./.
 
Minh Ánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp