Các cấp Hội tổ chức 6.080 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân
15:34 - 06/12/2021
(KNTC) – Năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa


Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 1577-CV/VPTW ngày 20/8/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư khóa X; tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Hội Nông dân các cấp đã bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp ủy kết nạp được 15.526 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
 
Ngoài ra, Hội con tập hợp trên 5.000 ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân bằng văn bản gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và kiến nghị với cấp ủy đảng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn.
 

Các cấp Hội đã tích cực thực hiện hoạt động phản biện, tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản để kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai; về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; chuyển đổi số và tham gia vào nền kinh tế số…


Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 2.678 hội nghị phản biện; tham gia gióp ý 8.776 dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành tại địa phương; tổ chức 6.080 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân.


Các cấp Hội tham gia phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vận động nông dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt gần 100%, góp phần cho thành công cuộc bầu cử.


Ngoài ra, Hội đã tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.


Hội Nông dân các tỉnh, thành Hội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân về nội dung đối thoại tập trung chủ yếu về một số vấn đề bức xúc, khiếu kiện trong nông dân, nông thôn như: Việc chi trả đề bù khi thu hồi đất đai; việc thu, chi các khoản đóng góp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; doanh nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ nông dân; hỗ trợ hội viên, nông dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

 
Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” góp phần tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc. 
 

Nhằm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội sẽ chủ động xây dựng đề án, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp; tham gia với Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp thống nhất hành động, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những chính sách, quy chế, quy định cụ thể để hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.
 

 
Ngân Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp