Lào Cai: Chủ trì tổ chức 29 cuộc giám sát
11:51 - 17/01/2022
(KNTC)- Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham  gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế, chính  sách tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Hội viên, nông dân tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát theo Quyết định  số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp thực hiện Đề  án 15/ĐA-TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát huy vai trò giám sát,  phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và  các đoàn thể chính trị- xã hội giai đoạn 2020-2025. 
 
Kết quả, Hội đã tổ chức 29 cuộc giám sát do Hội Nông dân chủ trì. Trong đó, chủ trì 02 cuộc giám sát  triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị  định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 đối với UBND xã Võ Lao, huyện Văn Bàn và  giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích (đất 5%) đối với UBND xã Bảo Hà huyện Bảo Yên; tham gia các đoàn giám sát  do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, huyện chủ trì.
 
Hội cũng tham mưu kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định số 81 các cấp; xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch triển khai hằng năm và giai đoạn (2021 - 2025); củng cố,  kiện toàn các tổ hoà giải cơ sở. Thành lập mới 8 CLB “Nông dân với pháp luật” nâng tổng số lên 62 Câu lạc  bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã, phường, thị trấn với trên 3.000 thành viên  làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên,  nông dân...


Từ đầu năm đến nay, các Câu lạc bộ đã phối hợp với các tổ chức chính trị ở địa phương thực hiện 2.700 cuộc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng các cấp cho 133.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tham gia tổ chức hòa giải thành công trên 600 vụ việc.

 
Thực hiện tốt công tác hòa giải, mâu thuẫn trong  nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, Hội đã phối hợp tổ chức 636 buổi tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật cho 34.923 lượt người; 255 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp  lý cho 6.586 người; giải quyết 273 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nông dân; hòa  giải thành công 229 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân qua đó góp  phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
 
 
Hội cũng phân công mỗi cán bộ hội phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công công tác.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cử cán bộ về sinh hoạt với chi, tổ hội ít nhất 1 lần/năm. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ và nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Hội Nông dân cấp dưới; lấy chất lượng công tác kiểm tra là một trong các tiêu chí nhận xét đánh giá, xếp loại hằng năm.


Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên mở các lớp tập huấn về văn bản pháp luật, chú trọng đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo gắn với an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới cho hơn 1.400 lượt hội viên, nông dân.


Hội Nông dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, phát hiện, tố giác tội phạm, vận động tội phạm ra tự thú và cảm hóa người lầm lỗi... Hằng năm, các cơ sở Hội tổ chức vận động hơn 99.000 hội viên, nông dân ký cam kết “Gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp Hội Nông dân phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nông dân.

 
Hội Nông dân cũng phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các ngành tranh thủ sự tham gia của chuyên gia trong các lĩnh vực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện của tổ chức Hội Nông dân; tăng cường giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền các cấp về đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của hội viên, nông dân và bhân dân cũng như các kiến nghị, đề xuất của tổ chức hội sau các cuộc giám sát.


Hội Nông dân tỉnh Lào Cai xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội viên và Nhân dân về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn ủy ban kiểm tra Hội nông dân các cấp; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ hội; thực hiện có hiệu quả công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân…
 

Kim Hoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp