Các cấp Hội phối hợp tổ chức 2.614 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp
15:38 - 16/12/2021
(KNTC) - Các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội ND các tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức giám sát tại địa bàn một số huyện, xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (Ảnh minh họa)

 

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Hằng năm, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch và hướng dẫn các tỉnh, thành Hội thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp.


 Các cấp Hội ở địa phương tổ chức 2.791 đoàn giám sát do Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện chủ trì; tham gia 2.938 đoàn giám sát do Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp tổ chức 2.614 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp (đã phát hiện 1.367 dấu hiệu vi phạm của các cơ sở kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp).

 
Hội đã tập hợp trên 10.000 ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân bằng văn bản gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và kiến nghị với cấp ủy đảng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn; tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Đồng thời, tích cực vận động và tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vận động nông dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt trên 99,9 %.


Trong đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức 6 Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại 6 Cụm thi đua; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức 3.942 hội nghị phản biện, tham gia góp ý 12.521 ý kiến vào các văn bản...

 
 Bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp ủy kết nạp được 15.526 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Ban Thường vụ Trung ương Hội tích cực tham mưu, chuẩn bị nội dung giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.


Tới dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố; tại một số tỉnh, thành phố đã kết nối mở rộng điểm cầu tới cấp huyện.


Sau Hội nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 1577-CV/VPTW ngày 20/8/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW.


 Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW.


Thời gian tới, Hội chủ động xây dựng đề án, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trực tiếp, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới.


Đồng thời tham mưu với cấp ủy đảng các cấp ban hành văn bản mới về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và Tổng kết Chỉ thị 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị.   
Lưu Giang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp