Tây Ninh: Đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội
15:54 - 18/10/2021
(KNTC)- Hội Nông dân các cấp trong tỉnh xác định công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Hội viên, nông dân đóng góp ý kiến xây dựng chính sách

Sau khi tiếp thu tinh thần nội dung Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ban hành kèm theo Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch số 207 KH/HNDT, ngày 24/2/2021 về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2021 triển khai trong Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và triển khai đến 9/9 Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở đã cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với tình hình công tác của Hội tại địa phương... 

 
 Hội Nông dân các cấp phối hợp với các ban, ngành ở địa phương đã tổ chức tuyên truyền được 530 cuộc, có khoảng 9.250 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 9 đơn vị Hội Nông dân cấp huyện và 9 cơ sở; Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở đã tổ chức 171 cuộc; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra 197 cuộc, 387 hộ vay, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra 413 tổ, 488 hộ vay vốn và kiểm tra hộ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân được 47 cuộc, 720 hộ. Qua kết quả kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm, sử dụng vốn đúng mục đích. 

 
Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh tổ chức kiểm tra chuyên đề về việc quản lý và sử dụng con dấu tại Hội Nông dân các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 cuộc kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng con dâu của cấp huyện và xã, phường, thị trấn; Uy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện tổ chức giám sát 19 cuộc, nội dung giám sát công tác ủy thác đối với Ngân hàng chính sách xã hội của Hội Nông dân các xã, thị trấn. 

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tân Biên phối hợp tổ chức giám sát công tác tham mưu của Ủy ban Nhân dân huyện trong việc thực hiện quản lý, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện đối với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Giám sát việc thu gom, xử lý rác thải bảo vệ thực vật đối với Ủy Ban nhân dân xã Mỏ Công, Huyện ủy Gò Dầu đã phê duyệt kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng phân bón đối với Phòng NN&PTNT; giám sát việc thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với UBND xã Thanh Phước. 
 
 
Hội Nông dân huyện Tân Châu thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với 07 cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tân Châu. Hội Nông dân các cấp đang tích cực tham gia thực hiện giám sát việc chi trả chế độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện và cho ý kiến giải quyết các vụ việc phát sinh của dự án nuôi trâu bò sinh sản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ cho hội viên nông dân. 

 
Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát các hoạt động chuyên môn, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như: Hội Nông dân các cấp tham gia góp ý chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, giới thiệu nhân sự tham gia đại biểu Hội Nông dân đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Các cấp Hội đã phân công cán bộ tham gia thành viên các tổ bầu cử ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ của Tổ bầu cử; giới thiệu nhân sự là cán bộ Hội các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
 
Đặc biệt trong thời gian tới Ban Thường vụ Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp phối hợp, cử người tham gia cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách. 
 

Hội Nông dân các cấp phối hợp với các ngành chức năng giải quyết khiếu kiện của hội viên, nông dân về các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được 183 vụ, trong đó đã giải quyết thành 154 vụ, chuyển ngành chức năng cấp trên giải quyết 29 vụ. Đối với Hội Nông dân tỉnh, đã tham gia đối thoại và giải quyết các vụ khiếu nại về đất đai của công dân trên địa bàn tỉnh được 17 vụ. 

 
Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát các hoạt động chuyên môn, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp tại các buổi tọa đàm, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân thông qua việc thu thập ý kiến của cán bộ, hội viên từ đó tập hợp đề xuất với cơ quan Nhà nước liên quan và tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 

Thái Hoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp