Hội ND Hà Giang tích cực triển khai công tác giám sát
09:16 - 02/08/2021
(KNTC)- Công tác giám sát  và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được các cấp Hội tích cực triển khai.
Hội ND tỉnh đã tổ chức giám sát và giám sát việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp

 
Ngay từ đầu năm, các cấp Hội  đã xây dựng, chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra.


Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng phong trào nông dân ngày càng phát triển. Kết quả, Hội đã tiến hành kiểm tra được 307 cuộc, trong đó kiểm tra 15 cuộc tại cấp huyện và 292 cuộc cấp cơ sở.

 
Hội ND đã tiến hành giám sát và phản biện xã hội cấp tỉnh được 02 cuộc, cấp huyện phối hợp giám sát được 30 cuộc, cấp cơ sở được 134 cuộc.

 
Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, về chế độ chính sách, tiền hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid -19, chương  trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Luật đất đai 2013, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở...

 
 Qua giám sát Hội đã kịp thời kiến nghị với chính quyền địa phương, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng phong trào nông dân ngày càng phát triển.
 

Các cấp Hội trong tỉnh phối hợp tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân 96 cuộc, trong đó cấp huyện, thành phố phối hợp tổ chức được 11 cuộc, cấp xã, phường được 85 cuộc.

 
Tham gia góp ý vào các dự án luật, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo quy định, các cấp Hội đã tham gia trên 43 ý kiến vào các văn bản các ngành, cơ quan trưng cầu ý kiến vào Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án vào Dự thảo Luật…các đề án, chương trình của địa phương và tham gia ý kiến chỉnh sửa bổ sung quy ước, hương ước của các thôn bản, tổ dân phố. 

 
Đồng thời, các cấp Hội đã giới thiệu được  113  hội viên, nông dân ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.
 


Thời gian tới, các cấp Hội đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội; tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ngành để giám sát chuyên đề theo Quyết định 217 của Bộ chính tr; tham gia bảo vệ quyền lợi cho hội viên, nông dân.

 
Đồng thời, tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của hội viên, nông dân để kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên trước những hạn chế, bất cập trong xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Kiên Vy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp