Hội ND Cà Mau: Thực hiện hiệu quả công tác giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp
10:57 - 24/08/2021
(KNTC) - Từ năm 2014-2020, các cấp Hội đã triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 17 giữa Hội Nông dân VN, Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN, Bộ NN & PTNT và Bộ Công thương và đẩy mạnh công tác giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội ND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương với những nội dung, hình thức phù hợp.
 
Đồng thời chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung ký kết; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; nâng cao năng lực giám sát của cán bộ, hội viên, nông dân góp phần thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp theo quy định.
 
Các cấp Hội phối hợp và tham gia trên 1.000 đoàn giám sát tại gần 600 cơ sở. Trong đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp và tham gia 12 đoàn thực hiện giám sát 45 lượt tại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; giám sát 02 Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện (Đầm Dơi, Trần Văn Thời) về công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; tổ chức khảo sát 04 hộ sản xuất nuôi tôm thâm canh, 02 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về chấp hành điều kiện bảo vệ môi trường và sử dụng thuốc, chế phẩm trong nuôi tôm và giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND huyện Ngọc Hiển; tham gia 12 đoàn giám sát cùng các ngành; nghiên cứu, xem xét 62 văn bản các loại.
 
Hội ND các huyện, thành phố thành lập 90 đoàn giám sát và Hội ND cấp cơ sở thành lập 502 đoàn giám sát. Đồng thời, Hội ND cấp huyện và cơ sở tham gia 1.020 đoàn giám sát của tỉnh, huyện, cơ sở giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chính sách của nhà nước về ưu đãi, hỗ trợ người dân.
 
Qua giám sát cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cơ bản chấp hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Trên cơ sở đó, Hội ND các cấp và các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân./.
Duy Nguyễn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp