Bắc Ninh: Các cấp Hội tổ chức trên 500 cuộc kiểm tra
10:23 - 24/06/2021
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 502 cuộc kiểm tra ở 100% Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở Hội và trên 50% số chi Hội.


Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; việc triển khai Chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, ngân hàng CSXH, xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân...


100% UBKT các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch. Nhìn chung hoạt động của UBKT các cấp Hội đã đi vào nề nếp, thực hiện kiểm tra đúng nội dung, chương trình đã xây dựng, đảm bảo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của UBKT các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã được tập huấn nâng cao năng lực trình độ, vững về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra trong giai đoạn hiện nay.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh đã bám sát nội dung văn bản của Trung ương Hội và của tỉnh để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh về nội dung, đối tượng, phương pháp giám sát, phản biện xã hội theo quy định, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ Hội trong triển khai thực hiện quy định.Các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Hội đến từng hội viên thông qua cuốn bản tin, hệ thống website của Hội; tuyên truyền trên loa truyền thanh cấp huyện, xã, tờ rơi, trong sinh hoạt chi Hội, sinh hoạt các CLB, các lớp tập huấn của Hội để triển khai các hoạt động giám sát hàng năm như việc ủy thác vốn từ các ngân hàng và Quỹ HTND nhằm tạo điều kiện cho nông dân vay vốn để phát triển sản xuất; chuyển đổi ngành nghề; xây dựng mô hình kinh tế của nông dân trong tỉnh.


Trong năm, Hội ND tỉnh còn tiến hành 10 cuộc giám sát tại 10 đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến; chỉ đạo cấp huyện tiến hành 18 cuộc giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng các loại vật tư, phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.
Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia phản biện về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức phản biện thông qua các hội nghị, tổ chức tham gia đóng góp bằng hình thức gửi ý kiến bằng văn bản để tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế Hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... với hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia…Bên cạnh đó, Hội còn tham gia phản biện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; những giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ảnh tình hình nhân dân và dư luận xã hội do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì; công tác khuyến học tỉnh qua mô hình gia đình học tập do Hội Khuyến học tỉnh chủ trì. Qua đó đã đề nghị những nội dung còn thiếu, chưa sát, kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm sự phù hợp của các chính sách với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích của hội viên, nông dân.

 
Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp