Triển khai hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị
10:15 - 19/03/2021
(KNTC)- Thời gian qua, MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội đã tích cực thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhiều địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  
Hội viên, nông dân được tập huấn kiến thức pháp luật tại cơ sở

Với nhiều hình thức, cách làm đa dạng, linh hoạt, nhiệm kỳ qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam đã triển khai 1.143 cuộc giám sát, 08 hội nghị phản biện xã hội.

 
Trong đó, các đoàn thể chính trị - xã hội đã hướng dẫn các cấp cơ sở hàng năm giám sát ít nhất 01 cuộc tại địa phương về các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động.


Trong 05 năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tổ chức 3.500 hội nghị để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp tham mưu, đề xuất tổ chức 240 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Song song với hoạt động giám sát,  hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được tập trung và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần sinh động hơn nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 


Trong quá trình tham gia xây dựng chính quyền kiến tạo của nhân dân, dân chủ trực tiếp ngày càng được mở rộng, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua các hình thức trực tiếp và thông qua các đoàn thể đại diện của mình.


MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng đã phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương.


Việc triển khai thực hiện Quyết định 218 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được quan tâm đúng mực. Xác định rõ nội dung và hình thức tham gia góp ý, MTTQ đã tổ chức 34 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương với nhân dân; lấy ý kiến tham gia góp ý vào 37 dự thảo luật và đề án của tỉnh.


 Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, MTTQ cùng các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch và tổ chức gần 5.500 hội nghị lấy ý kiến của 163.880 lượt cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp.


Với vai trò là chủ thể giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã chủ động phối hợp với HĐND, UBND tỉnh xây dựng chương trình báo cáo cấp ủy và tổ chức ký chương trình phối hợp thực hiện Quy chế, Quy định đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu của địa phương và chức năng của từng đoàn thể.


Trong các hoạt động giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã chủ động thông tin kịp thời cho đối tượng được giám sát, phản biện và góp ý những nội dung liên quan. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị được giám sát, phản biện và góp ý đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, văn bản dự thảo liên quan thực hiện Quy chế, Quy định.


Các nội dung kiến nghị của MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội sau giám sát và các nội dung góp ý xây dựng chính quyền được tiếp nhận, tiếp thu, nghiên cứu và trả lời kịp thời, đúng các quy định nêu trong Quy chế, Quy định.


Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: việc triển khai Quy chế, Quy định ở nhiều nơi còn lúng túng, một số đơn vị chưa bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, chưa cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của địa phương mình; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là chủ thể về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhưng còn chậm trong lựa chọn việc, đăng ký nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp, nhất là cấp cơ sở. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội một số địa phương chưa thực sự được chú trọng, có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Cơ chế cung cấp thông tin 2 chiều giữa giám sát, phản biện xã hội và trả lời sau giám sát, phản biện xã hội ở nhiều nơi chưa chặt chẽ, còn lúng túng…

Lâm Khang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp