Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội
17:21 - 25/02/2021
(KNTC)- Năm 2021, các cấp Hội trong cả nước tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện cho giai cấp nông dân tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng triển khai trên địa bàn nông thôn; thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội để phản ánh với Đảng, Nhà nước những hạn chế, bất cập trong xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Tọa đàm tìm hiểu các chủ trương, chính sách mới liên quan tới nông dân

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội và tổng kết Chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014- 2020, trên cơ sở đó tiếp tục đề nghị thực hiện chương trình nhằm góp phần hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

 
Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở để nông dân không tham gia khiếu kiện đông người vượt cấp.


Năm 2021, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện vai trò, trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;tích cực tham gia lựa chọn giới thiệu, hiệp thương để giới thiệu những người xứng đáng để bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 
Chủ động nghiên cứu, nắm tình hình ở địa phương để phát hiện những chính sách, pháp luật có phù hợp với thực tiễn ở địa phương hay không để đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách, pháp luật mới cho phù hợp với thực tiễn của đời sống của nông dân ở nông thôn.

 
 Các cấp Hội tiếp tục tham mưu, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân tại các địa phương, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nông dân.

 
Đồng thời phát hiện những hành vi, dấu hiệu sai phạm, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, nhất là các chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như về đất đai, môi trường, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

 
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân, để nông dân hiểu rõ mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân, từ đó vững tin vào Đảng, tích cực bảo vệ Đảng, hưởng ứng và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng để hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; chủ động đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, âm mưu gây chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động.

 
Vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động; Xây dựng mô hình về an ninh trật tự, tổ an ninh, tổ dân phòng, tổ hòa giải, tổ đoàn kết bám biển, mô hình tự quản về an ninh trật tự.


Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng vũ trang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
 

Khánh Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp