Đăk Nông: Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội
09:07 - 20/01/2021
Thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở Hội tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thông qua các buổi họp Ban Chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội.

Đồng thời, tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần đưa công tác giám sát ngày càng đi sâu vào cuộc sống, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo cơ chế và quy định của pháp luật.

 

Thực hiện Kế hoạch số 143 về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020. Ban Thường vụ HND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 129 về tổ chức tập huấn theo Quyết định 217, 218 cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã tổ chứcđược 08 lớp tập huấn tại8 huyện, thành phố cho 760 cán bộ, hội viên nông dân với các nội dung: Các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các nội dung cơ bản của Quyết định số 217 của Bộ Chính trị;…

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia giám sát  các nội dung như: việc tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 124- và Quyết định 964 các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng tại huyện Krông Nô; giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cư Jút, Krông Nô, giai đoạn 2016 - 2020; giám sát công tác triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuy Đức và Đăk Glong; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đăk R’lấp và thành phố Gia Nghĩa được 07 cuộc. Thông qua hoạt động giám sát, góp ý của MTTQ và các đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ quan, các ngành đã thấy rõ hơn nhiệm vụ phải làm, kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Công tác phản biện xã hội được Hội ND tỉnh chú trọng, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền nhằm kiến nghị những nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân trên địa bàn. Hội ND tỉnh cũng đã triển khai cho các cấp Hội lấy ý kiến của hội viên, nông dân đối với các dự thảo Luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nông dân. Đặc biệt, góp ý vào dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu chỉ mới dừng lại ở việc đóng góp ý kiến thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm và các buổi sinh hoạt Hội.

Năm 2020, Hội ND tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, các văn bản dự thảo chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cho cán bộ, hội viên nông dân, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông tham gia đóng góp ý kiến; tham giám sát cộng đồng các công trình phúc lợi xã hội ở cơ sở... nhằm tạo được niềm tin, phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nông dân.

Kết quả, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng của nông dân.

 

Bảo Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp