Đắc Nông: Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội
14:32 - 29/10/2020
Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội ND các huyện, thị và cơ sở Hội tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thông qua các buổi họp Ban Chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội. Đồng thời, tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần đưa công tác giám sát ngày càng đi sâu vào cuộc sống, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo cơ chế và quy định của pháp luật.Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương đã tổ chức 43 lớp tập huấn về kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, việc thực hiện Quyết định số 217, 218- QĐ/TW cho hơn 3.026 cán bộ, hội viên nông dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương tỉnh tiến hành 795 cuộc giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về tín dụng nông nghiệp, chính sách hộ nghèo, quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của nhân dân về xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa giáo dục; quản lý, sử dụng việc thực hiện biên chế của sự nghiệp giáo dục,.....từ tỉnh đến cơ sở. Qua giám sát, các huyện, thị đều chấp hành tốt các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh tham gia giám sát việc bình xét, rà soát hộ nghèo và việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo của chính quyền; công tác quản lý nhà nước về đất đai; an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân; bảo vệ môi trường 13 cuộc.Thông qua hoạt động giám sát, góp ý của MTTQ và các đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ quan, các ngành đã thấy rõ hơn nhiệm vụ phải làm, kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai rõ hơn nhiệm vụ.Bên cạnh đó, tỉnh Hội còn động nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức 02 cuộc Hội thảo phản biện xã hội: Đồng thời, Hội ND tỉnh cũng đã triển khai cho các cấp Hội lấy ý kiến của hội viên, nông dân đối với các dự thảo Luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nông dân. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu mới dừng lại ở việc  góp ý thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm và các buổi sinh hoạt Hội.Ngoài ra,Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, các văn bản dự thảo chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cho cán bộ, hội viên nông dân, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông tham gia góp ý ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của hội viên để báo cáo cấp trên. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã tham gia góp ý xây dựng quy chế, quy ước ở khu dân cư, tham giám sát cộng đồng các công trình phúc lợi xã hội ở cơ sở... qua đó tạo niềm tin, phát huy quyền làm chủ của nông dân.Các cấp Hội ND đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng của nông dân.Thông qua đó, các cấp Hội đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của địa phương, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trên địa bàn.
 
Phạm Quyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp