Lâm Đồng: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật gần 25.000 hòa giải viên cơ sở
10:50 - 29/04/2020
(KNTC)- Thời gian qua các cấp Hội ND đã tổ chức 343 hội nghị cho 24.756 lượt hòa giải viên.

Ảnh minh họa
Đồng thời, Hội tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi ở 03 cấp (cấp xã, cấp huyện cấp tỉnh) thu hút hàng nghìn hòa giải viên tham gia. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.533 tổ hòa giải với 8.663 hòa giải viên. Hơn 5 năm qua, các tổ hòa giải, hòa giải viên đã tiến hành hòa giải 12.896 vụ việc, trong đó hòa giải thành 9.201 vụ việc, đạt tỷ lệ: 73.5%.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên điạ bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải đối với đời sống xã hội nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động hòa giải, chưa thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Trong quá trình hòa giải, một số hòa giải viên còn ngại va chạm, chưa mạnh dạn, thiếu nhiệt tình nên chưa kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn dân cư. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi thiếu đồng bộ nên ảnh hưởng ít nhiều đến hoat động hòa giải ở cơ sở.

Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này.
 
 Đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho Hòa giải viên; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Diễm Thùy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp