Trà Vinh: Hòa giải được 935 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân
10:40 - 18/03/2019
(KNTC)-Trong năm 2018, công tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ngày càng chặt chẽ. Công tác hòa giải, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ảnh minh họa
Hai ngành đã phối hợp tham mưu cho chính quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân từ cơ sở theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tham gia hòa giải được 935 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân, chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình,… Hòa giải thành 842 vụ, số còn lại chuyển về cơ quan chức năng giải quyết.

Hai ngành phối hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghiêm túc các quyết định về giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan Thanh tra tỉnh khi tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với lãnh đạo các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong việc thực hiện khiếu nại, tố cáo đều mời đại diện Hội Nông dân cùng cấp tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra để phối hợp làm việc.

Ngành Thanh tra đã tham mưu cho chính quyền cùng cấp mời đại diện Hội Nông dân tham dự trong các cuộc họp đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Khi các vụ việc khiếu nại, tố cáo của nông dân đã được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng pháp luật thì Hội Nông dân có trách nhiệm vận động, thuyết phục để thực hiện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 hai ngành tiếp tục thực hiện tích cực chương trình phối hợp đã ký kết. Tập trung phổ biến, tuyên truyền làm cho hội viên, nông dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. Phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ gìn kỷ cương phép nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp