Hội Nông dân Việt Nam: Thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở
09:43 - 16/08/2023
(KNTC)- 10 năm qua (2013- 2023), Hội ND từ Trung ương đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở đến cán bộ, hội viên, nông dân; theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở và mạng lưới cán bộ Hội tham gia tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở.

Ảnh minh họa, nguồn Internet
Các cấp Hội ND sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả như: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức thi viết, sân khấu hóa, thi qua mạng Internet; vận động hoà giải viên của Hội tích cực tham gia các cuộc thi “Hòa giải vên giỏi” do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và ngành Tư pháp các cấp tổ chức. Hội ND các cấp phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức 391.200 buổi tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 27.294.800 lượt người tham dự. Đồng thời, Hội ND các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý, phòng tư pháp tổ chức 45.690 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.584.900 lượt hội viên, nông dân và đối tượng chính sách, trong đó tuyên truyền, giải đáp nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở góp phần giải quyết các vướng mắc, không để phát sinh  khiếu kiện, khiếu nại.

Các cấp Hội phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể xây dựng và củng cố hoạt động trên 6.850 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", trong đó Trung ương Hội phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động của 130 Câu lạc bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nội dung hoạt động của Câu lạc bộ, duy trì sinh hoạt định kỳ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của các cấp Hội, của địa phương. Các Câu lạc bộ chủ động tổ chức sinh hoạt, thi tìm hiểu nông dân với pháp luật, sân khấu hoá, hái hoa dân chủ, tham gia công tác hòa giải tại địa phương.

Các tỉnh, thành Hội phối hợp với các sở, ngành chức năng biên soạn và phát hành trên 1.960.000 tờ gấp về Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Dân sự và hơn 218.500 cuốn Sổ tay tuyên truyền về Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp nhận và cấp phát cẩm nang pháp luật dành cho hòa giải viên làm tài liệu sinh hoạt tại các chi, tổ Hội và Câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội tham gia thành viên tổ hoà giải, hoà giải viên, theo dõi, hướng dẫn công tác hoà giải ở cơ sở. Đến nay, Hội ND có hơn 220.270 thành viên là cán bộ Hội các cấp tham gia trên 127.000 tổ hòa giải. Đội ngũ cán bộ này thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Hội ND các tỉnh, thành phố phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường địa phương tổ chức trên 8.960 lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải,  nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giám sát xã hội cho hơn 777.720 lượt cán bộ Hội cơ sở, thành viên các tổ hoà giải và cộng tác viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, giúp cho cán bộ, mạng lưới tuyên truyền viên, hòa giải viên nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Phát huy thế mạnh của tổ chức Hội là rộng khắp, sâu sát và có uy tín với nông dân, Hội ND cơ sở kịp thời phát hiện mâu thuẫn mới phát sinh để có hình thức hòa giải phù hợp. 10 năm qua, Hội ND các cấp đã tham gia với các ngành, đoàn thể hòa giải hơn 311.580 vụ việc, trong đó hoà giải thành trên 240.650 vụ việc.

Qua 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động hòa giải ở cơ sở; các tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, số lượng vụ việc hòa giải thành đạt tỷ lệ cao, hạn chế xảy ra những vụ việc mâu thuẫn kéo dài dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp