Hội ND Quảng Bình: Giải quyết 451 đơn thư khiếu kiện
16:28 - 28/08/2020
(KNTC)Coi trọng  công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Hội. Thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với Phòng Thanh tra, Tư pháp của 8 huyện, thị, thành phố tổ chức 26 lớp tập huấn cho 2.080 cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Các cấp Hội  đã giải quyết 451 đơn, thư thuộc thẩm quyền của Hội; phối hợp với các ngành giải quyết 2.758 đơn, thư khiếu kiện của nông dân.

Ảnh minh họa
 Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 100% cán bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật cho cán bộ chủ chốt của Hội ở cơ sở và hội viên, nông dân. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như tổ chức tuyên truyền lồng ghép Hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua Website Hội Nông dân tỉnh. Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức 8.674 buổi truyên truyền cho 433.972 lượt hội viên, nông dân tham gia về những nội dung liên quan đến Luật Mặt trận.
Đồng thời trong thời gian qua, các cấp Hội tăng cường ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, như chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thành lập tổ, nhóm và tín chấp cho nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Liên Việt.
Nhìn chung, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, góp phần ổn định chính trị địa phương./.
Hà Châu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp