Bình Thuận: Kiểm tra 127/127 cơ sở, 706 chi hội
10:09 - 08/01/2020
(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 127/127 cơ sở, 706 chi hội. Qua kiểm tra cho thấy các cấp Hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh.
Hội ND các cấp tập trung tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân

Công tác kiểm tra, giám sát của Hội không chỉ thực hiện thường xuyên mà còn được tiến hành thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm để nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên trong việc chấp hành Điều lệ Hội, các chủ trương, Nghị quyết và chương trình công tác.


Các cấp Hội tập trung kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ nông dân, như việc xây dựng và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hội, các nguồn vốn vay và việc sử dụng nguồn vốn vay từ các ngân hàng, các dự án phối hợp với các ngành. Qua đó nắm bắt được những khó khăn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đưa công tác Hội và phong trào nông dân đi vào ổn định và phát triển.

 
Qua công tác kiểm tra cho thấy, mỗi cơ sở, chi Hội đều có 06 loại sổ sách, như Sổ Nghị quyết, Sổ hội viên, Sổ quỹ hội… để quản lý theo dõi các hoạt động của chi hội ở các thôn, khu phố. Nội dung sinh hoạt chi Hội có nhiều đổi mới thiết thực hơn, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên. Việc duy trì sinh hoạt chi Hội định kỳ 3 tháng một lần theo quy định của Điều lệ Hội cơ bản được đảm bảo.

 
Công tác xây dựng quỹ hội được cán bộ, hội viên đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức và thông qua các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp… được quan tâm kịp thời.

 
Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 cơ sở có quỹ Hội, 706/706 chi hội có quỹ (đạt 100%); 85% số hội viên đã nộp hội phí. Đây là nguồn lực quan trọng để duy trì hoạt động thường xuyên tại các địa bàn cơ sở.
 

Ngoài ra, nội dung kiểm tra còn tập trung vào việc kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, giám sát Quỹ Hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đơn vị đã tiến hành rà soát nguồn vốn, quản lý và sử dụng đảm bảo đúng quy định.

 
Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy, một số đơn vị còn gặp khó khăn trong thực hiện công tác Hội.


Công tác rà soát, nâng cao chất lượng hội viên ở một vài cơ sở chưa được chú trọng, chất  lượng hội viên chưa được nâng cao, việc xây dựng, mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh, các chương trình phối hợp để nâng cao đời sống, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân ở một số cơ sở Hội chưa chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, chưa duy trì thường xuyên.
 

Nội dung sinh hoạt chi hội còn chậm đổi mới; chưa đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội; việc thu nộp hội phí từ hội viên một số nơi thực hiện chưa tốt; Việc quản lý hội viên ở một số cơ sở còn lỏng lẻo; hệ thống sổ sách cập nhật chưa đầy đủ và không thường xuyên.

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Công văn số 303-CV/HNDT, về việc triển khai thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, Đề án Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; ngày 07/6/2019 Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã họp, thảo luận dự thảo Đề án thành lập Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, trên cơ sở Đề án Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hướng dẫn số 42-HD/HNDTW, ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Quy trình lập Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023;  đồng thời lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đoàn về số lượng, cơ cấu Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh; ngày 04/7/2019 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp, thảo luận thông qua dự thảo Đề án Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, bỏ phiếu giới thiệu tín nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đồng thời thực hiện quy trình công tác nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh theo hướng dẫn.
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân 10/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo đến 127/127 cơ sở Hội cùng tổ chức thực hiện.

 
Đối với cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành thông qua Đề án Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiến hành bầu Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh; Uỷ ban Kiểm tra tổ chức hội nghị bầu Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh.
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng thời thực hiện việc công nhận Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện theo phân cấp.

 
Tính đến ngày 31/7/2019, có 10/10 Hội Nông dân cấp huyện đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành bầu xong Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân cùng cấp đồng thời Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp huyện (10/10 huyện, thị, thành Hội) có Tờ trình gửi Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị chuẩn y Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện.

 
Đến nay, có 127/127 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn thực hiện bầu Uỷ ban Kiểm tra cùng cấp. Song qua kiểm tra có 04 cơ sở (phường Xuân An, xã Tiến Lợi, xã Phong Nẫm, phường Phú Tài) của TP. Phan Thiết phải thực hiện việc điều chỉnh do cơ cấu nhân sự của UBKT chưa phù hợp theo quy định của Hướng dẫn.

Ngọc Châu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp