Kinh nghiệm trong thực hiện công tác giám sát, phản biện,
17:25 - 23/04/2019
(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn tổ chức mở 271 lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội cho hơn 11.750 cán bộ Hội các cấp trực tiếp phụ trách công tác giám sát. Chủ trì, tổ chức 1.027 đợt giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
các cấp Hội tham gia công tác hòa giải tại cơ sở (ảnh minh họa)

Qua báo cáo của các địa phương, đơn vị, cơ sở được giám sát và qua giám sát thực tế, Hội Nông dân tỉnh nhận thấy các cấp chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh và người sử dụng vật tư nông nghiệp thực hiện tốt các quy định chính sách pháp luật của Nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; qua đó hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn.


Công tác giám sát cũng đã chỉ ra một số mặt hạn chế của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, đồng thời đề nghị các cơ quan này chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại như: hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,…, góp phần thực hiện tốt hơn các qui định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân các cấp đã nêu trên, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2013 – 2018vẫn còn những hạn chế nhất định.


Qua thực tiễn thực hiện công tác kiểm tra, sát của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2013 – 2018, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi rút ra một số bài học kinh nghiệm như:  Công tác kiểm tra, giám sát trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Hội Nông dân phải có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất của các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành liên quan; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các tôn giáo.


 Phát huy vai trò chủ động, chủ trì của Hội Nông dân các cấp trong việc tổng hợp, xác định nội dung kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo, xin ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp để triển khai thực hiện tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình  kiểm tra, giám sát.


 Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Hội Nông dân các cấp cần chủ động lựa chọn những nội dung kiểm tra, giám sát cho phù hợp, những vấn đề mà nhân dân quan tâm để tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.


 Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp Hội cần phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; đồng thời phải có cách làm, phương thức tiến hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện về nhân lực, kinh phí, đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương.


Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của Hội phải khách quan, trung thực, đầy đủ; đảm bảo căn cứ pháp lý, khoa học và thực tiễn; các giải pháp đề xuất cần đảm bảo tính hợp pháp, khả thi; đồng thời các cấp Hội phải theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau kiểm tra, giám sát.


Cần biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có mô hình, cách làm hay, thực hiện có hiệu quả sau kiểm tra, giám sát.


Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nói chung. Trong đó, có công tác kiểm tra, giám sát trong phát triển nông nghiêp, nông dân, nông thôn.

Ngọc Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp