Quảng Bình: Các cấp Hội đã tham gia giải quyết thành công 970/1.081 vụ
14:09 - 28/12/2018
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo khách quan, trung thực. 
Ảnh minh họa


Hội còn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, nội dung trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; các chính sách hỗ trợ nông dân trong phát triển nông nghiệp; hoạt động của các cấp chính quyền trong cải cách hành chính, việc tiếp dân và hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân ...


Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, hội viên.

 
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức 24 lớp  tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát cho trên 1.900 lượt học viên. Đối tượng là cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn và hội viên tiêu biểu.

 
Qua đó đã làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
Từ năm 2013 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 90 đợt kiểm tra chuyên đề, định kỳ tại Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở; 157 đợt kiểm tra tại 957/957 Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

 
Ban Kiểm tra cấp huyện, thị, thành Hội đã tổ chức 880 cuộc kiểm tra tại các cơ sở Hội; Ban Kiểm tra cơ sở Hội đã tổ chức hơn 3.500 cuộc kiểm tra tại các chi, tổ Hội. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo Quyết định 673/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các mô hình vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội…

 
Hội xây dựng 8 mô hình về Giám sát vật tư nông nghiệp ở 8 huyện, thị, thành phố. Tổ chức 8 cuộc giám sát trực tiếp về thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở; việc thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg, Quyết định số 81/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; việc thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện, phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc thực hiện định mức cấp Ngân sách hoạt động cho Hội Nông dân cơ sở theo Nghị quyết của Hội Đồng nhân dân tỉnh; việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về Lãnh đạo xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân;việc thực hiện Nghị định 55/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp.

 
Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội, hội viên, nông dân tham gia giám sát thường xuyên việc cấp các nguồn hàng cứu trợ của Chính phủ, các nghành, các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp đến tận hộ nông dân, công tác bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển theo quyết định 1880/QĐ/TTg của Thủ Tướng Chính phủ.
 

Các cấp Hội đã tham gia đoàn giám sát liên ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương như xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn...

 
Một số kết quả nổi bật của Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình trong công tác kiểm tra, giám sát đó là: Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ/TTg của Thủ Tướng Chính phủ.

 
Hiện nay, ở tỉnh Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Ban; Ban Chỉ đạo của 8/8 huyện, thị, thành Hội do đồng chí phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm trưởng Ban. Hàng năm, UBND các cấp đã giao cho Hội chủ trì một số chương trình, dự án phát triển KTXH như dự án trồng rừng kinh tế, dự án phát triển chăn nuôi…; bố trí ngân sách bổ sung nguồn quỹ HTND.

 
Trong đó, Hội Nông dân tỉnh được cấp 1-2 tỷ đồng/năm; Hội Nông dân cấp huyện được cấp 100-200 triệu/năm. 50-55% xã được cấp ngân sách 5-10 triệu/năm để xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân.Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ nông dân được thực hiện như cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi, mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với các giống cây trồng, vật nuôi mới, khuyến khích sản xuất phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa, nhất là những hàng hóa có đầu ra ổn định.

 
Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức Hội được tham gia từ đầu vừa là người tham gia thực hiện, vừa là người tham gia công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở, từ xây dựng quy hoạch, đến việc triển khai các dự án, việc đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới.


Nhờ vậy, việc triển khai xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và hội viên nông dân; không để xảy ra việc khiếu nại, khiếu kiện, vi phạm quy chế dân chủ.

 
Trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với nghành Thanh tra, nghành Tư pháp tổ chức 20 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho 1.600 học viên là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, Chi hội trưởng, tổ trưởng tổ hòa giải.


Đồng thời, tích cực tham gia các đoàn thanh tra liên nghành phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội đã tham gia giải quyết thành công 970/1.081 vụ, việc thuộc chức năng của Hội, góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại, đông người, vượt cấp.

 
Có thể nói công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp nắm bắt kịp thời tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của hội viên, nông dân.

 
 Qua đó đã kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp, chương trình công tác phù hợp với từng địa phương. Trên cơ sở đó đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các chủ trương lớn của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đóng góp ý kiến vào xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp; kịp thời kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật, trong hoạt động quản lý, điều hành và công tác cải cách hành chính ở địa phương.

 
Từ đó, có chính kiến đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả hơn các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở địa phương, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, hạn chế vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 

Tùng Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp