Hội ND tỉnh Hưng Yên: Tích cực thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị
10:57 - 29/05/2024
(KNTC) - Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27 - CT/TW, ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phố biến đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức.


Các cấp Hội xác định công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Chỉ thị 27 - CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống hội gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý; tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; củng cố và duy trì hoạt động của 101 Câu lạc bộ ”Nông dân với pháp luật”; triển khai mô hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ.

Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội tổ chức 1.025 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 97.380 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội ND tỉnh tổ chức được 110 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 8.800 hội viên tham dự.

Hội ND tỉnh tiếp tục duy trì địa chỉ đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân như: Vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng; an toàn vệ sinh thực phẩm; các chính sách Nhà nước hỗ trợ cho nông dân; đất đai, môi trường; việc thu, chi các khoản đóng góp của nông dân, vấn đề vi phạm quy chế dân chủ ở nông thôn.

Trong 5 năm (2019 - 2023), hệ thống Hội không có tình trạng tham nhũng xảy ra. Cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện công khai minh bạch trong thu chi tài chính, chế độ chính sách, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc triển khai công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cấp Hội trong tỉnh triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó giúp cho cán bộ, hội viên nông dân ý thức được trách nhiệm phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.
Minh Hiền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp