Hội ND Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật
10:45 - 29/04/2020
(KNTC)  10 năm qua (2009-2019)  thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính Trị (khóa X), Quyết định số 1565-QĐ/TU  của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về qui chế công tác Dân Vận của hệ thống chính trị, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội.
 

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 1565-QĐ/TU về công tác Dân vận, Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kết quả đã tuyên truyền nội bộ được 8.741 cuộc,  279.702 cán bộ Hội dự và  189.390 cuộc cho 7.007.430 hội viên, nông dân.

Các cấp Hội ND đã phối hợp tư vấn trợ giúp pháp lý  được 4.782 buổi cho 139.710 hội viên, nông dân,  tuyên truyền trợ giúp pháp lý 2.358 buổi cho 29.891 hội viên, nông dân ; phối hợp giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp hòa giải thành 197 đơn, (31 đơn) chuyển cơ quan có thẫm quyền giải quyết; giải quyết khiếu nại, tố cáo 207 vụ, tiếp công dân và đối thoại 328 cuộc có 8.245 lượt người dự. Đặc biệt Hội ND thành phố phối hợp tổ chức thành công đối thoại Thủ tướng Chính phủ với nông dân về tháo gỡ khó khăn, liên kết sản xuất, gắn với chuỗi giá trị.
 
Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên, nông dân luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết  của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
 
Duy Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp