Khánh Hòa: Tuyên truyền Hiến pháp 2013 cho hơn 3.400 hội viên, nông dân
17:05 - 30/07/2019

(KNTC) Những năm qua, hệ thống Hội đã coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

 

Tổ chức quán triệt về Hiến pháp, lựa chọn những nội dung cốt lõi, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp như: tiếp tục khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Cụ thể, sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua, trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 24-KH/HNDT 24 về việc “Triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Đất đai; Quyết định  217,  218-QĐ/TW của Bộ Chính trị”, theo đó Hội ND tỉnh tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và quán triệt, phổ biến nội dung ý nghĩa của Hiến pháp và chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt các nội dung của Hiến pháp đến cán bộ, hội viên, nông dân của địa phương.
Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền cho hơn 3.450 cán bộ, hội viên, nông dân; chỉ đạo các cấp Hội tham gia hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với 325 bài dự thi.
Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị phổ biến, giới thiệu Hiến pháp, các cấp Hội còn tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Hiến pháp bằng nhiều hình thức, trong đó có việc thông qua sinh hoạt “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” hàng tháng, nói chuyện chuyên đề, tổ chức tọa đàm, trao đổi các nội dung của Hiến pháp, cung cấp tài liệu cho các tủ sách pháp luật của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phát hành tờ gấp hoặc tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành Bản tin Nông dân số chuyên đề về Hiến pháp để giới thiệu, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp.
 
Đồng thời, Hội ND tỉnh cũng tiến hành triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát huy quyền làm chủ trong nông dân.
 
Các cấp Hội cùng với chính quyền xây dựng cơ chế phối hợp công khai cho dân biết những vấn đề  liên quan đến quyền lợi trực tiếp như: Đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải tỏa, giải phóng mặt bằng, huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, quản lý thu chi các nguồn quỹ, các dự án kinh tế, xã hội; nhiều công trình trọng yếu ở cơ sở được xây dựng dưới hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm góp phần đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp