Đồng Tháp: Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về Hiến pháp
17:22 - 28/05/2019
(KNTC)- Xác định Hiến pháp là văn kiện Chính trị pháp lý quan trọng nhất, là đạo luật gốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Một buổi sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản 18 (ấp Mỹ Phú Đất Liền, Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Ảnh: Báo Đồng Tháp

Ban Thường vụ cũng ban hành Công văn số 80-CV/HNDT, ngày 12/3/2015, phát động phong trào hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Kết quả, qua 05 năm các cấp Hội trong Tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 7.041 buổi có trên 880.017 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự, viết 1.784 bài dự thi.


Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Hiến pháp sửa đổi như: Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình thể chế chính trị của nước ta; khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


Khẳng định và làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.


Các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân, Hiến pháp quy định trách nhiệm của Nhà nước, xã hội trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân và có cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền đó.
 

Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
 

Hiến pháp quy định các định hướng chính sách phát triển trong từng lĩnh vực Xã hội, Văn hóa, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Môi trường; làm rõ các chính sách, mục tiêu cơ bản để phát triển bền vững theo hướng bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Nhìn chung, qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên, nông dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013; tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, phê phán, đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, lợi dụng việc ban hành Hiến pháp tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá sự nghiệp Cách mạng của Nhân dân ta.


Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp và pháp luật…góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật trong hội viên, nông dân.

 
Việc rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến Hội Nông dân theo quy định của Hiến pháp được đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và hiệu lực, hiệu quả của văn bản pháp luật. Qua rà soát không có nội dung nào trong các văn bản trái Hiến pháp cần bãi bỏ.


 
Qua việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam được thể hiện rõ trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh.

 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện để các cấp Hội tổ chức giám sát việc thực hiện một số chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nông dân như: Pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; chính sách, pháp luật về quy hoạch và quản lý đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường nông thôn; quản lý vật tư nông nghiệp; phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…


Tham gia góp ý phản biện các văn bản dự thảo của cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân, các ngành có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
Việc tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 là chủ trương chung của cả hệ thống chính trị từ Trung ương cho đến cơ sở. Do đó, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành các đoàn thể đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đến với hội viên, nông dân kịp thời; nội dung tuyên truyền phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và phù hợp hội viên, nông dân.
 

Bình Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp