Hải Dương: Tập trung tuyên truyền Hiến pháp và phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên
17:22 - 28/05/2019
(KNTC)- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định: Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng,  vì vậy, Ban Thường vụ đã chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp năm 2013, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Cán bộ Hội được bồi dưỡng kiến thức pháp luật


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc triển khai thi hành Hiến pháp; Nghị quyết 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp. Biên soạn các tài liệu, tin, bài tuyên truyền Hiến pháp (sửa đổi) và pháp luật nói chung.

 
Ở cấp huyện và cơ sở: Công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Hiến pháp được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị quán triệt; sao gửi văn bản; thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ Nông dân với pháp luật để trao đổi về nội dung Hiến pháp, tạo cách hiểu thống nhất về các quy định của Hiến pháp.


Đồng thời, phát sách về pháp luật, cung cấp tài liệu cho các tủ sách pháp luật, câu lạc bộ Nông dân với pháp luật…; phát hành tờ gấp hoặc tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp, pháp luật; phối hợp với đơn vị tư pháp cấp huyện tổ chức các các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là cán bộ, tuyên truyền viên ở cơ sở…


Từ khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 895 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp tới 68.064 lượt người; tổ chức 3.691 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với 39.017 tin cho 287.836 lượt người nghe…


Nhiệm vụ chung của Hội Nông dân các cấp là tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.


Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội; vận động nông dân tích cực tham gia liên kết sản xuất, xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã.


Tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa; tham gia bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ; vận động nông dân liên kết hợp tác và cùng các doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị.

 
Hội ND tỉnh còn phối hợp Trung tâm tư vấn pháp luật nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng 01 mô hình điểm vận động nông dân chấp hành pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm; tổ chức 48 buổi sinh hoạt về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm cho thành viên mô hình.


Các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân nắm vững nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng; vận động con em nông dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao quân; vận động gia đình hội viên thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...


Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1971-CTPH/HND-CA, ngày 19/9/2017 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021; Chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động 86 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tham gia hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.


Trung bình hàng năm có 334.827 gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội; 303.325 gia đình không có người vi phạm ATGT; 335.207 gia đình thực hiện tốt VSATLĐ-PCCN.


Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc chi ngân sách cho MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cơ sở; giám sát xây dựng các công trình công cộng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo.


Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ, Sở NN&PTNT, Sở Công thương tỉnh, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020; Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Hội Nông dân các huyện (TP, TX) tổ chức thực hiện.


Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 17 cuộc giám sát điểm ở 66 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, lân đạm, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở. Qua giám sát đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón; đồng thời nắm bắt được thực trạng sản xuất kinh doanh và tiêu thụ vật tư nông nghiệp trên địa bàn để phản ánh với các cấp chính quyền có chính sách phù hợp với thực tế.


Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo; thành lập 2 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 8 huyện, thị xã gồm: Thanh Hà, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách, Tứ Kỳ, Kim Thành, Bình Giang, Chí Linh và chỉ đạo các huyện, thành phố còn lại tự tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả về BCĐ thực hiện Đề án 61 tỉnh.


Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, thông qua việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW, Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tích cực đóng góp ý kiến tham gia vào các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản cho nông dân, vệ sinh môi trường nông thôn.


Tiếp tục thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban thường vụ HND tỉnh tổ chức tập huấn 24 buổi về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và hòa giải cho 1420 tư vấn viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên thuộc 12 mô hình điểm “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân” tại 12 huyện (TP, TX).


Hội cũng phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật nông dân Trung ương Hội tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1000 cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở. Hội Nông dân các huyện, thành phố đã phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức 1.465 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho 92.657 lượt người.


Các cấp Hội đã tham gia tiếp dân được 13.174 buổi với 23.676 lượt người; tham gia hòa giải thành 4.172/5.277 vụ; tham gia giải quyết 601 đơn thư, tiếp nhận và giải quyết 240/752 đơn thư thuộc thẩm quyền được gửi trực tiếp tới các cấp Hội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tổ chức các cuộc giám sát việc thu, chi ngân sách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện và cơ sở.

 
Nhìn chung, việc tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013 đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

 
Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung, Hiến pháp năm 2013 nói riêng được tăng cường và thường xuyên hơn. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đầy đủ, hợp hiến và hợp pháp được truyền tải kịp thời đến tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân.

 
Cán bộ, hội viên nông dân đã chủ động hơn trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hải Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp