Hội ND Quảng Trị: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
15:39 - 27/05/2024
Năm năm qua ( 2019 – 2023), thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trong hệ thống Hội.


Ban Thường vụ Hội ND 9/9 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và hội viên, nông dân, nhất là người đứng đầu các cấp Hội trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Hàng năm, các cấp Hội luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với Hội ND trong công tác chăm lo xây dựng tổ chức Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
 
Trong 5 năm (2019-2023) các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức 870 buổi tuyên truyền pháp luật cho 37.533 lượt hội viên; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 1.702 cuộc cho 124.136 lượt người; cung cấp và hướng dẫn cơ sở Hội sử dụng có hiệu quả 2.575 sổ tay pháp luật, 17.510 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật do Trung ương Hội, tỉnh Hội phát hành.
 
 Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp Hội tiến hành lồng ghép các nội dung liên quan đến Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội cho 700 cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp; 25 lớp tập huấn cho 2.811 lượt cán bộ Hội cơ sở về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Hội ND cấp huyện phối hợp phòng Tư pháp, các đoàn thể và cơ sở Hội tổ chức 280 lớp tập huấn cho 5.689 lượt người là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của các xã, phường, thị trấn.
 
Năm năm qua ( 2019 – 2023) Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả, quán triệt đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng
đầu trong lãnh đạo công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống Hội; góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.
Trí Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp