Hội ND Lai Châu: Đa dạng hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
11:18 - 25/06/2024
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Hội ND tỉnh. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội chủ động triển khai đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền.


Năm 2023, các cấp Hội tổ chức và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 40.986 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Hội ND cấp huyện, cơ sở Hội phối hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho 40.731 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở; công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an ninh mạng.…
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với ngành Tư pháp địa phương  tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên nông dân về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là các quy định, chính sách mới trong các văn bản  pháp  luật  liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: hỗ trợ khởi  nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai; an toàn giao thông đường  bộ;  quản  lý  trật  tự xây  dựng;  phòng,  chống mua, bán người; phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội; chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các huyện, xã và đồng bào dân tộc ít người, các cấp Hội còn lồng ghép với hội nghị tập huấn công tác Hội, trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội. Đây là hình thức hiệu quả và thiết thực được tỉnh Hội thường xuyên áp dụng; chủ động hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành đoàn thể triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống tổ chức Hội. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cuốn Thông tin Nông dân cùng với Báo Nông thôn ngày nay luôn duy trì chuyên mục Phổ biến chính sách - pháp luật đăng tải những nội dung mới liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật những chủ trương, chính sách mới của địa phương…
 
Đến nay tỉnh Hội cấp phát 3.120 cuốn Thông tin Nông dân Lai Châu và 8.996 tờ gấp tuyên truyền các quy định của pháp luật (Luật An ninh mạng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân năm 2013; duy trì sinh hoạt của 10 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các huyện, thành phố...
Năm 2024, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cán bộ, hội viên, nông dân; lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh; kết hợp công tác tuyên truyền, tổ chức thi hành pháp luật, với công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 

Minh Tâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp