Hội ND Cà Mau: Tổ chức 895 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý
10:38 - 13/06/2024
(KNTC) - Năm 2023, Hội ND tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại 09/09 huyện, thành Hội và
18 cơ sở Hội.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Hội ND tỉnh phối hợp các ngành và lồng ghép kiểm tra, giám sát được 78 cuộc (28 cuộc kiểm tra, 50 cuộc giám sát). Hội ND cấp huyện và cơ sở kiểm tra, giám sát được 285 cuộc tại 82 cơ sở, 362 chi, 736 tổ Hội, 108 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 35 dự án Quỹ HTND.

Nội dung kiểm gia, giám sát tập trung vào việct hực hiện: Công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân, trọng tâm là việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội; các chỉ tiêu thi đua; công tác chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028; thực hiện Điều lệ Hội; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; kết quả vận động, quản lý Quỹ HTND; vốn ủy thác của ngân hàng Chính sách Xã hội.

Các cấp Hội phối hợp và tham gia với các ban chỉ đạo, các ngành liên quan giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp; giám sát, thẩm định việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các công trình, dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các cấp Hội trong tỉnh phối chợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác tuyên truyền đồng bộ, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: Tuyên truyền qua các cuộc hội nghị triển khai phố biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chỉ, tổ Hội; lồng ghép vào hoạt động tư vân pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; hoạt động hòa giải ở cơ sở, các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Hội ND các cấp tuyên truyền pháp luật được 5.286 cuộc, có 175.320 lượt hội viên, nông dân tham dự, đăng 286 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Hội; 09 phóng sự và 110.000 tờ rơi; 1.450 cuốn sách, tờ gấp... Phối hợp tập huấn được 63 lớp cho 2.285 hội viên, nông dân; tổ chức 895 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 12.565 lượt hội viên, nông dân.

Trong năm qua, Cơ quan Hội ND tỉnh và 09/09 huyện, thành Hội đều xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và sự nghiệp công lập” và Thông tư hướng dẫn Số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP”.

Đồng thời, Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội ND các cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 100/100 cơ sở xã, phường, thị trấn được kiện toàn củng cố Ban chỉ đạo, xây dựng bổ sung, ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và xây dựng các Quy ước, hương ước ở khu dân cư, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Việt Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp