Thị trấn Tân Thành (Bình Dương): Xây dựng mô hình “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật”
11:30 - 19/03/2024
(KNTC)- Hội ND tỉnh phối hợp Hội ND huyện khảo sát, lựa chọn thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên xây dựng mô hình điểm “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật” năm 2023.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời, hướng dẫn Hội ND cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của mô hình; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến kiến thức xây dựng mô hình điểm với  30 cán bộ tham dự. Qua đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu thực hiện xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa pháp luật vào đời sống.

Bên cạnh đó, Hội ND huyện phối hợp với cấp ủy, ủy ban nhân dân, Hội ND thị trấn ban hành quyết định thành lập mô hình Câu lạc bộ “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật” gồm 50 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm có 4 đồng chí do đồng Chủ tịch Hội ND thị trấn làm chủ nhiệm.

Hội ND thị trấn tổ chức 17 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 763 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tuyên truyền trên loa đài, hệ thống phát thanh được 125 lượt; thực hiện tư vấn pháp luật được 12 trường hợp; cấp phát 150 tờ rơi pháp luật. Nội dung tuyên truyền, phổ biến về: Các chủ trương chính sách pháp luật về Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Căn cước công dân, Luật An toàn giao thông, Luật Xây dựng... và các chủ trương chính sách của tỉnh về thu hồi đất và đền bù giải tỏa, hỗ trợ tái định cư; về tình hình an ninh trật tự, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Do đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định, chủ trương, chính sách, pháp luật của hội viên, nông dân và nhân dân.

Câu lạc bộ “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật” tổ chức sinh hoạt được 05 cuộc có 253 lượt người dự, phổ biến tình hình an ninh trật tự, thi hành pháp luật trên địa bàn và 17 nội dung văn bản pháp luật cho các thành viên, hội viên, nông dân. Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ, nắm bắt những phản ánh, kiến nghị và những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội đang được hội viên, nông dân quan tâm để kịp thời thông tin đầy đủ, đúng định hướng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương để hội viên, nông dân biết, tham gia thực hiện và cùng giám sát việc tổ chức thực hiện.
Hội ND thị trấn tham gia cùng ủy ban nhân dân tiếp công dân được 46 buổi; phân công 06 chi Hội trưởng ND tham gia 06 tổ hòa giải khu phố; tham gia hoà giải thành 02 đơn tranh chấp về đất đai.

Thông qua xây dựng mô hình, huy động sự tham gia của hội viên, nông dân và các nguồn lực nhân dân để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; giúp cho cán bộ Hội phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu chung về xây dựng, phát triển, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Anh Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp