Thành phố Hải Phòng: Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật
10:14 - 02/08/2023
(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội ND thành phố thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả gắn với các phong trào thi đua của Hội, đa dạng hóa hình thức phổ biến nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đến với cán bộ, hội viên, nông dân.
Hội tích cực phối hợp thực hiện công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân (Ảnh minh họa)Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia hòa giải của các cấp Hội góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, hạn chế các vụ khiếu nại, tố cáo góp phần khuyến khích hội viên, nông dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới.


Các cấp Hội còn tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Đến nay, Hội ND thành phố đã tham gia giải quyết 15 đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó hòa giải thành công 5 vụ, còn lại 10 đơn gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.


Các cấp Hội thường xuyên cập nhật chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những văn bản pháp luật mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, kịp thời phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân. 


Đồng thời, các cấp Hội đã tăng cường phối hợp với UBND cùng cấp tham mưu, triển khai kịp thời trao đổi thông tin và chú trọng trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người dân và hội viên, nông dân; gắn với bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo luật định.


Hiện 184/184 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, quận trong thành phố đều có cán bộ hội nông dân tham gia tổ hoà giải với 1.247 hòa giải viên. Các hòa giải viên tích cực, chủ động nắm bắt tình hình cụ thể, các mâu thuẫn trong nội bộ chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai trong hội viên, nông dân, cử người có uy tín để thuyết phục, hòa giải ngay từ các chi, tổ Hội.


Sự chủ động, tích cực trong công tác phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp Hội gắn với phát huy quyền làm chủ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Từ đó nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội, tạo điều kiện để nông dân chăm lo sản xuất phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Thời gian tới, Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.


 

Bình Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp