Hiệu quả từ công tuyên truyền pháp luật
15:09 - 06/02/2023
(KNTC)- Những năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên, nông dân.
Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội, nhất là những nghị quyết, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp (Ảnh minh họa)


Các lĩnh vực pháp luật được nông dân quan tâm tìm hiểu xoay quanh về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, chế độ quy định về xét hộ nghèo...


Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội quan tâm, làm chuyển biến nhận thức, hành vi, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; các hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại của hội viên, nông dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả làm giảm tình trạng khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phần ổn định trật tự xã hội nông thôn.

Các cấp Hội còn tham gia cùng Ủy ban nhân dân các cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc có liên quan đến nông dân, nhất là tổ chức đối thoại giải quyết các khiếu nại trong việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng. Qua đó, phối hợp tiếp nhận giải quyết các vụ việc mâu thuẫn góp phần giảm bớt khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân.


Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.527 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 113.093 lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp tổ chức 231 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 11.847 lượt hội viên, nông dân.
 
Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Kế hoạch số 220-KH/HNDT ngày 17/03/2022 về giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh; Kế hoạch số 258-KH/HNDT ngày 20/9/2022 giám sát thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn; Công văn số 1441-CV/HNDT ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh Hội chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; Công văn số 1361-CV/HNDT ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về đăng ký nội dung giám sát năm 2023 với Tỉnh ủy Yên Bái.
 
Có thể nói, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 
Nam Thái
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp