Thanh Hóa: Tổ chức trên 34 nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân
09:23 - 27/05/2022
(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, tỉnh Hội, 27/27 huyện, thị, thành Hội và 553 cơ sở Hội xây dựng, thông báo lịch tiếp nông dân. 100% Hội ND các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn thư vượt cấp.


Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội ND tỉnh tiếp và tư vấn cho hội viên, nông dân, nhân dân về các chính sách liên quan đến quyền sử dụng đất và hôn nhân gia đình thông qua các hình thức như tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, zalo và gmail; thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và tập huấn, tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho nông dân.

Thông qua các buổi tiếp nông dân, hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên Thông tin “Nông dân Thanh Hóa”, trang thông tin điện tử Website “Hội Nông dân Thanh Hóa”, sinh hoạt, hội nghị chi tổ Hội, hơn 2 năm qua, các cấp Hội tổ chức 34.634 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.258.789 lượt hội viên, nông dân, giúp nông dân hiểu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức trong việc thực thi pháp luật.

Các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia ý kiến phản biện đối với các dự thảo cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện do các sở, ban, ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị liên quan tham gia phản biện các cơ chế, chính sách, các quy định về thu phí của chính quyền các cấp, như các loại phí về vệ sinh môi trường; giá nước sinh hoạt, phí trước bạ, các khoản đóng góp của nông dân… Các ý kiến tham gia của Hội ND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giúp cho UBND tỉnh cũng như chính quyền các cấp có cơ sở đưa ra mức thu các loại phí, được nhân dân đồng tình cao.

Các cấp Hội tham gia tích cực trong việc giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, của Đảng, Nhà nước và quy chế dân chủ ở cơ sở như giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tín dụng chính sách xã hội; việc thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015...

Qua giám sát kịp thời phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách, đề xuất kiến nghị, bổ sung điều chỉnh để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

 
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp