Quảng Ninh: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 10.029 lượt hội viên, nông dân
15:20 - 30/11/2021
(KNTC)Thời gian qua các cấp Hội ND đã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân.

 Hội ND các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, tranh thủ nguồn lực củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình.
         
Do dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, hội viên, nông dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực cố gắng, trong 2,5 năm toàn tỉnh đã tổ chức 174 buổi tuyên truyền cho 10.029 lượt hội viên tham gia; các cấp Hội đã phát 23.723 tờ rơi, tờ gấp; 732 tin, bài; 61 băng; phát Sổ tay pháp luật 1.623 cuốn. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thông qua hoạt động của 45 CLB “Nông dân với pháp luật”, các thành viên CLB là nòng cốt của Câu lạc bộ đã tuyên truyền, tư vấn trợ giúp pháp lý được 192 cuộc cho 9,979 lượt hội viên, nông dân
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý” đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật của hội viên, nông dân; tạo điều kiện để Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân được tô chức Hội trực tiếp và phối họp tham gia hòa giải kịp thời.
Đồng thời, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương, BCH Hội ND tỉnh đã xây dựng, triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, trong đó chỉ đạo Hội ND 13 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục chỉ đạo quán triệt nội dung Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đi vào thực chất, đảm bảo đúng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tuyên truyền Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị công lập; Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực QCDC ở cơ sở; Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy định tạm thời 1588 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định  11 năm 2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tiếp tục được các cấp Hội quan tâm triển khai thực hiện với các hình thức phong phú, đa dạng, phương pháp linh hoạt như thông qua hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, đăng các tin, bài trên Báo Quảng Ninh, cổng thông tin điện tử ...
 
Hội ND các cấp tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân để phản ánh với các cơ quan chức năng. Tổ chức tập huấn tuyên truyền cho hội viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội.
 
Mai Chi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp