Hội ND Thừa Thiên- Huế: Thực hiện tốt hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý
10:12 - 21/10/2021
(KNTC) Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tăng cường, đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 

 Hội ND tỉnh tổ chức 42 lớp tuyền truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở cho 2.520 hội viên, nông dân; thành lập 02 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 90 thành viên tại phường Hương Văn (thị xã Hương Trà), xã Phú Diên (huyện Phú Vang); duy trì sinh hoạt theo quý 5 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; cung cấp kịp thời và hướng dẫn cơ sở Hội sử dụng hiệu quả các tài liệu do Trung ương Hội, tỉnh phát hành gồm 347 cuốn sách, 15.755 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật.
Hội ND tỉnh và cấp huyện trực tiếp tổ chức 30 lớp tuyền truyền về các chính sách về xây dựng nông thôn mới,  vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia  đình, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu cho 1.500 hội viên, nông dân; tổ chức sinh hoạt thường xuyên 13 Câu lạc bộ “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn”, “Nông dân với pháp luật”.
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện, thị, thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND cùng cấp ban hành Quyết định thành lập BCĐ 81 cấp huyện và triển khai các hoạt động phối hợp. UBND huyện Phong Điền ra quyết định thành lập BCĐ 81 cấp huyện; UBND thị xã Hương Trà cấp kinh phí 8 triệu đồng cho Hội ND thị xã tổ chức thực hiện; Phòng Tư pháp thành phố Huế cung cấp 156 bản tin pháp luật cho các chi Hội.
Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất, chính sách đất đai về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về tranh chấp đất đai. Sau các buổi tiếp công dân định kỳ, UBND tỉnh đã ban hành các Thông báo về kết quả tiếp công dân cũng như các văn bản giao các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xác minh, giải quyết để trả lời cho công dân.
 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội tổ chức 717 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý gắn với hoạt động tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở cho 24.712 lượt người; cung cấp 2.300 quyển sổ tay phổ biến pháp luật, 5.100 tờ gấp pháp luật, 2.250 cuốn tài liệu tuyên truyền về ATVS thực phẩm.  Nội dung tập huấn, tuyên truyền, phổ biến gồm các luật: Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Hôn nhân & gia đình và đặc biệt là Nghị định số 01của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và Luật phòng, chống tham nhũng... 
Hội ND cấp huyện phối hợp phòng Tư pháp và các đoàn thể tại địa phương tập huấn nghiệp vụ cho 280 thành viên BCĐ thực hiện QĐ 81, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ“ Nông dân với pháp luật” của các xã, thị trấn, phường... Hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đã được các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện, gắn hoạt động tư vấn pháp luật với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động hòa giải ở cơ sở. Để tổ chức thực hiện tốt hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 
 
 
Nhìn chung, việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tư vấn pháp luật
Đã giảm thiểu các cụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp; các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước được phổ biến rộng rãi, nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên ở thôn, bản, khu phố.
 
Ngọc Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp