Hội NDThành phố Hà Nội: Phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 469.000 lượt hội viên, nông dân
09:29 - 25/03/2021
(KNTC)Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015 trong hệ thống Hội, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị và cơ sở tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền Luật Mặt trận Tổ quốc tới cán bộ, hội viên nông dân.

Ảnh minh họa
Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các cấp Hội đã chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, hội viên, nông dân, tập trung vào nội dung của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Kết quả, các cấp Hội tổ chức phối hợp tổ chức  4.075 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 469.000 lượt hội viên, nông dân, trong đó Luật Mặt trận Tổ quốc là 409 cuộc với 44.995 hội viên. Bên cạnh đó các cấp Hội còn chủ động phối hợp lồng ghép 297 buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật và nội dung Luật Mặt trận Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tới nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của MTTQ và nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc được nâng lên cao.
 
Các cấp Hội chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt Quy chế dân dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Phát huy dân chủ, vận động hội viên, nông dân tham gia thực có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là 03 phong trào và 02 cuộc vận động do Hội phát động, qua đó giúp hội viên hiểu và nhận thức đúng chủ trương của Đảng, chính ách pháp luật của Nhà nước.
 
Các cấp Hội ND thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính liên quan đến phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới hội viên, nông dân. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức rõ rệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch những công việc trực tiếp liên quan đến lợi ích của cộng đồng và người dân, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, quy hoạch sản xuất, dồn điền đổi thửa... Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra của người dân đối với việc thực hiện các dự án dân sinh trên địa bàn.
 
 
5 năm qua, các cấp Hội đã chủ động và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của phong trào thi đua SXKD giỏi; đồng thời tuyên truyền những gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh và các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao trên trang thông tin điện tử (Website) và Bản tin Hội ND Hà Nội, để nông dân học tập, tự nguyện đăng ký thực hiện phong trào. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; VTV16; Báo Nông thôn ngày nay; Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế Đô thị, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã ...xây dựng các chuyên mục, tin bài, phóng sự... tuyên truyền các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó có phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi.  
Bảo Nhi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp