Hội ND Thái Nguyên: Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân
09:26 - 25/03/2021
 (KNTC)Thực hiện Hướng dẫn 282 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Ảnh minh họa
Kế hoạch thực hiện tốt Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật mới được ban hành; nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống; phổ biến giáo dục những nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống nhân dân, đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.
Yêu cầu, Xác định cụ thể nội dung công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong việc triển khai phổ biến, giá dục pháp luật; Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nội dung phổ biến tuyên truyền cần ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng với nhiều hình thức truyền tải, có mở rộng nội dung phù hợp với nhận thức của các nhóm đối tượng trong cán bộ, hội viên, nông dân. Kết hợp phổ biến với tư vấn pháp luật.
Nội dung phổ biến pháp luật tập trung gồm:
  1. Chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2.  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chính sách mới tại các Luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2020 và 2021; quyền, nghĩa vụ cơ bản của cán bộ, hội viên, nông dân trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
3. Tiếp tục phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng chống tham nhũng... Đồng thời, tổ chức tuyên truyền một số luật vừa được Quốc hội thông qua năm 2020 như Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường… 
4. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Qua đây, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, hội viên, nông dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ổn định, giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương./.
 
Hà My
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp