Các cấp Hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật cho trên 229 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
09:10 - 07/02/2021
(KNTC) – Năm 2020, Hội ND Tp Hà Nội chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng chương trình kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác Hội; kịp thời kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Hội ND các cấp.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm (Ảnh minh họa)Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Hội ND các cấp đã trực tiếp và phối hợp thực hiện 723 cuộc kiểm tra, giám sát.


Trong đó Ban Thường vụ Hội ND Thành phố tổ chức 29 cuộc tại các huyện, thị và cơ sở Hội về công tác xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác Hội, việc xây dựng các mô hình hoạt động của Hội, công tác quản lý các nguồn vốn Quỹ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Ủy ban Kiểm tra Hội ND Thành phố tổ chức 12 cuộc tại các huyện và cơ sở Hội về tổ chức hoạt động cuả Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp huyện, cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện Nghị quyết và 5 Chương trình công tác của BCH Hội ND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Qua kiểm tra đã ghi nhận những kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội, nắm bắt những khó khăn, những đề xuất, kiến nghị trong triển khai các hoạt động công tác Hội, nhất là công tác kiện toàn về tổ chức Hội sau khi thực hiện Đề án 21 của Thành ủy Hà Nội và Đại hội Đảng bộ các cấp; việc triển khai một nhiệm vụ trong tâm của Hội trong bối cảnh tác động của dịch, bệnh Covid-19..., đồng thời chỉ đạo, định hướng các nội dung hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội ND các cấp.


Nhằm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật cho 229.478 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đất đai, Luật HTX, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình.


Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức 54 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.021 lượt hội viên, nông dân; tiếp nhận và phát hành 2.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật.


Hội ND cơ sở phối hợp tham gia hòa giải 172 vụ việc, trong đó Hội trực tiếp hòa giải được 9 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; số vụ hòa giải thành 111 vụ, gửi các cơ quan chức năng 61 vụ; tiếp nhận 44 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó giải quyết 18 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 26 đơn thư.


 
Đồng thời Hội phối hợp với các ngành chức năng tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư với 125 vụ. Qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân.


Nhằm tiếp tục hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân, Hội ND tỉnh tăng cường tổ chức các các hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực; phát huy hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tăng cường phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết các vướng mắc về pháp luật cho nông dân ngay tại cơ sở; nhân rộng mô hình điểm Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Hộ chung sức xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.


Hội đã hướng dẫn thành lập và ra mắt 11 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 235 thành viên tại các huyện, thị xã.


Năm 2021, Hội ND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân nhất là đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt các cấp về vai trò, vị trí, nhiệm vụ và mục đích của công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho đội ngũ cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Hội ND các cấp.Đặc biệt, Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội; việc triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, các chương trình, đề án của Hội tại các địa phương, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh thiếu sót trong tổ chức thực hiện. Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp.


Các cấp Hội tham gia giám sát, phản biện theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

 

Giang Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp