Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp cho hội viên, nông dân
09:29 - 01/03/2021
Năm 2020, Hội ND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, các ngành chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức phong phú.
Tỉnh Hội đã tuyên truyền tổ chức 1143 buổi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các Hội thi, sinh hoạt các câu lạc bộ của Hội, các phong trào do Hội phát động như: phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hoá, bản, làng văn hoá… Nội dung tuyên truyền là những chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn cho 57.150 người tham dự, tư vấn trợ giúp pháp lý được 167 buổi cho 5.105 lượt người tham dự với nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Luật an toàn giao thông.Tổ chức phát hành 1.500 tờ rơi phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.
Bên cạnh đó, Hội còn phát 120 cuốn sổ tay hỏi đáp Luật phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; 4.000 tờ gấp pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 600 tờ gấp Luật Đất đai. Phát hành 12.000 cuốn bản tin nông dân, Thông qua bản tin nông dân Hội ND tỉnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.
 
Trong năm 2020, Hội ND các cấp đã giải quyết 07 đơn thư khiếu nại trong đó 04 đơn thuộc thẩm quyền, 03 đơn chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết, hòa giải thành công 12 vụ mâu thuẫn nội bộ hội viên nông dân.
 Hội ND tỉnh còn đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, phổ biến, quán triệt đến các cấp Hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm thực hiện QCDC, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào cơ quan văn hoá gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân giám sát việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh của thôn, xóm và các buổi sinh hoạt chi hội.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; góp phần tích cực xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân ở cơ sở.
 
Ngọc Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp