Hội Nông dân các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 1.000 đoàn liên ngành giám sát
16:24 - 09/12/2020
(KNTC)- Điểm mới trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là việc thành lập hệ thống Ủy ban Kiểm tra của Hội từ Trung ương đến cấp cơ sở nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Hội, bảo đảm việc chấp hành Điều lệ Hội và các Nghị quyết, quy định của Hội được thực thi nghiêm túc, hiệu quả. 
Hội viên, nông dân AN Giang được tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương của địa phương trong sản xuất nông nghiệp

Đến nay Hội Nông dân các cấp trong cả nước đã hoàn thành việc lập Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp hoạt động theo quy chế, quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội.


TƯ Hội đã xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, các Nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII như đã nêu ở trên. Triển khai, hướng dẫn các tỉnh, thành Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và các văn bản hướng dẫn, các Nghị quyết chuyên đề.


Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, thông qua việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Hội Nông dân các cấp đã chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 1.000 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, qua giám sát đã phát hiện 1.367 dấu hiệu vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tham gia 1.243 đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, về tình hình quản lý đất nông, lâm nghiệp...


Các cấp Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở địa phương. Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp ủy kết nạp được 24.891 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân …Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân nước ta. Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp thu, giao cho Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của nông dân để giao các bộ, ngành tiếp tục thực hiện.


Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, phối hợp với Đài truyền hình của địa phương mở và duy trì chuyên mục “Đối thoại chính sách” trên sóng truyền hình giữa lãnh đạo chính quyền, các ngành chức năng với nông dân …

 
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn nông dân tham gia tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân, trong đó, tập trung chủ yếu về một số vấn đề bức xúc, khiếu kiện trong nông dân, nông thôn như: Việc chi trả đền bù khi thu hồi đất đai; việc thu, chi các khoản đóng góp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; doanh nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ nông dân…


Hội ND các cấp thực hiện có hiệu quả Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

 
Các cấp Hội đã tham gia tiếp dân, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, tham gia hòa giải 24.275 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở, trong đó trực tiếp hòa giải thành 20.798 vụ việc, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội nông thôn.
 

Mai Liên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp