Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
14:58 - 01/12/2020
(KNTC) - Thực hiện Công văn 1591 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về việc sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Ban Tuyên giáo- Trung ương Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Các cấp Hội đã tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Hội NDVN phát động (Ảnh minh họa)Hàng năm, bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp và Kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Trung ương các Đoàn thể Chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn về công tác tuyên truyền của Hội NDVN trong năm để chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai các nội dung công tác tuyên giáo của Hội.


Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cùng cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội đã có kế hoạch và các biện pháp phù hợp nhằm tiếp tục chuyển tải đầy đủ đến cán bộ, hội viên, nông dân về các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương đường lối có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Các cấp Hội  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức triển khai và kết quả các hoạt động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị…

 
Về hoạt động phối hợp tuyên truyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của Hội tập trung thực hiện tốt các nội dung phối hợp tuyên truyền.


Đặc biệt là việc thực hiện công tác phối hợp truyên truyền trên báo chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và báo chí của các đoàn thể chính trị - xã hội theo Kế hoạch 476/KHPH-MTTQ-DTCTXH ngày 21 tháng 4 năm 2014, phát huy tốt vai trò là kênh thông tin quan trọng, giúp lãnh đạo Trung ương Hội nắm bắt tình hình nông nghiệp nông dân, nông thôn và hoạt động của Hội ND các cấp nhằm phục vụ công tác xây dựng tổ chức Hội và chỉ đạo phong trào nông dân; đồng thời, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách với Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, các cơ quan tuyên truyền, báo chí của Hội đã luôn tích cực bám sát đời sống nông nghiệp, nông thôn; những trăn trở của nông dân, từ đó phản biện những chính sách chưa phù hợp, thúc đẩy ra đời những chính sách mới.


Các cấp Hội đã tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ và động viên cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Hội NDVN phát động và ba phong trào thi đua như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Mai Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp