CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2011
09:58 - 07/04/2011

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V);

- Căn cứ Quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011, như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011.

- Đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định; tìm ra những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để  động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng; phục vụ có hiệu quả việc tổng kết thực tiễn và phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Hội, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ở tất cả các cấp Hội theo  Điều lệ và các quy định của Hội.

- Nội dung kiểm tra, giám sát phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011.

         II. NỘI DUNG KIỂM TRA   

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân :

       - Việc chÊp hµnh §iÒu lÖ Héi, thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña Héi; thực hiện nguyªn t¾c tæ chøc, sinh ho¹t vµ c¸c ho¹t ®éng Héi.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011.

      - Việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và triển khai thực hiện Đề án: “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”.

- Tham gia giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các cấp Hội. Trọng tâm là việc thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956 - QĐ/TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.

3. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án, công trình có vốn Nhà nước đầu tư do Hội trực tiếp quản lý.

4. Xem xét, giải quyết và kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân theo thẩm quyền.

5. Kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của các cấp Hội.

III.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ở Trung ương

       - Các đồng chí Thường trực Trung ương Hội và các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong khu vực được phân công phụ trách. Mỗi khu vực kiểm tra ít nhất 30% số tỉnh, thành Hội.

       - Giao cho Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956-QĐ/TTg Trung ương Hội xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

        - Giao cho Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.

        - Giao cho các đơn vị thuộc Trung ương Hội được phân công tổ chức thực hiện các chương trình, dự án do Trung ương Hội đầu tư tại địa phương có kế hoạch tự kiểm tra. Mỗi chương trình, dự án có ít nhất 50% địa bàn thực hiện được kiểm tra.

         - Giao cho Ban Tổ chức phối hợp với Ban Kiểm tra tham mưu cho Ban Thường vụ thành lập các đoàn kiểm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ.

         - Giao cho Ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan  tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp Hội trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo  và phối hợp cùng chính quyền và các cơ quan chức năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân.

         - Giao cho Ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan  tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra của các cấp Hội.

2.     Ở địa phương

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2011 ; hướng dẫn cấp huyện và cơ sở Hội thực hiện.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và các ban, đơn vị Trung ương Hội được giao thực hiện công tác kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2011 về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ban Kiểm tra), trước ngày 30/11/2011.

Ban Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội ./.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đ/c Chủ tịch TW Hội;

- Các đ/c Phó Chủ tịch;

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ;

- Các Ban, đơn vị TW Hội;

- Các tỉnh, thành Hội;

- Lưu Văn phòng TW Hội.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Duy Lượng

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp